Zonnepanelen en windturbines zorgen voor eigen energie – BCT FOCUST OP GROENE TOEKOMST!

Groen, water en het opwekken van energie. Het zijn de drie pijlers waarop Business Centre Treeport (BCT) is gebouwd. De drie elementen zijn ook op allerlei manieren met elkaar verweven. Het maakt het BCT tot een uniek groen bedrijventerrein voor aan de boomteelt verwante vestigers die de sector verder helpen in hun ontwikkeling.

Het BCT wordt het hart van de ‘boomteelt business’ in Zundert en wijde omgeving. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verder invullen van de reeds gestarte aanleg van het 62 hectaren tellende terrein, precies op de grens van Nederland en België. Maar liefst 12 hectaren zijn bestemd voor de aanleg van groen en voor de inrichting van de openbare ruimte van het bedrijven- terrein, een voor een bedrijventerrein ongebruikelijk hoog percentage. Het BCT zet dan ook fors in op leefbaarheid en biodiversiteit. Van de genoemde 12 hectaren wordt tweederde benut voor natuur. Deze wordt ingevuld met specifiek geselecteerde inheemse boomteelt- producten. Zo is er tijdens de lokale en nationale viering van de Boomfeestdag al een zogeheten zaadgaard aangeplant. Met de zaden die dit in de toekomst gaat opleveren, kweken de kwekers weer bomen welke worden gebruikt voor o.a. bebossingsprogramma’s en voorzien in de aanleg van nieuwe natuurgebieden.

Waterretentie

Bij de inrichting van het BCT wordt zogezegd natuurinclusief te werk gegaan. In dit geval is de grens van de aangrenzende Hazeldonkse beek aangehouden. Door de toegepaste land- schappelijke inpassing wordt een zachte overgang van het bedrijventerrein naar het buitengebied gerealiseerd. De eerder genoemde pijler water is overal op het BCT terug te zien in de vorm van waterretentievoorzieningen.

Zo is bij de inrichting van het BCT voorzien in de aanleg van een grote waterretentie welke moet zorgen voor een watervoorraad waarvan de boomkwekers in tijden van droogte gebruik kunnen maken. Al het water dat van het verhard oppervlak (daken en straten) afkomt, wordt namelijk opgevangen. Alle vestigers op het BCT doen hier een flinke schep bovenop de door het waterschap vastgestelde norm van 60 mm. Met tien procent méér, en daarmee 6 mm extra, houdt het BCT hierdoor meer water vast dan een gemiddeld bedrijventerrein of een gemiddelde woonwijk.

 

Zonne-energie

Naast de grote waterretentie is het terrein uitgerust met meerdere, kleinere waterretenties. Die worden gebruikt voor méér dan wateropvang alleen, waarmee meteen een bruggetje kan worden gemaakt naar de pijler opwekken van energie. Op drie waterretenties bij de entree bevinden zich inmiddels namelijk zonnepanelen voor het opwekken van zonne-energie. Het is de bedoeling dat ook de andere waterretenties op het bedrijventerrein hier straks voor worden gebruikt. Hierover is het BCT momenteel in gesprek met inwoners van de nabijgelegen buurtschap om samen met de Treeportleden via het BCT hier invulling aan te geven. Het achterliggende idee is dat zij – middels een nog uit te werken juridisch vorm – hier straks ook een aandeel in kunnen hebben, zodat een deel van de opgewekte energie straks rechtstreeks ten goede komt aan omwonenden. Op deze manier wordt door het BCT meteen ook een maatschappelijke invulling aan het fenomeen participatie gegeven.

Windturbines

De zonnepanelen op de waterretenties vormen overigens slechts een fractie van het aantal zonnepanelen dat op het BCT een plek krijgt. In de koopovereenkomsten met pandeigenaren op het bedrijventerrein is namelijk vastgelegd dat het BCT de daken van de panden mag gebruiken voor het leggen van zonnepanelen. Hierbij wordt elk dak vol gelegd, waardoor dus bijna de volledige capaciteit wordt benut. Verspreid over de daken en de waterretenties wordt op deze manier in totaal 30 hectaren aan zonnepanelen gerealiseerd, goed voor 30 megawatt aan opgewekte energie. In totaal worden straks zo’n 55.000 zonnepanelen gebruikt. Daar blijft het niet bij. Via windturbines, eigendom van het BCT zelf, wordt nog eens 13,5 megawatt aan energie opgewekt, wat het totaal dus op 43,5 megawatt brengt. Ter vergelijking: de gemeente Zundert is goed voor een gebruik van zo’n 105 megawatt. In het daglicht van de energietransitie bezien zou het BCT zich dus weleens kunnen ontpoppen tot een van de grote aanjagers.

Energiehub

De opgewekte energie op het BCT maakt in ieder geval dat de verschillende activiteiten op het bedrijventerrein zélf kunnen worden gevoed. Denk hierbij aan het kenniscentrum en aan het voor de boomteelt in het leven geroepen koelhuis. Aan de Belgische zijde van het BCT verrijst straks daarnaast een zogeheten energiehub waarmee mobiliteit kan worden gefaciliteerd. Eigenlijk wordt energie dus omgezet naar mobiliteit. Ook dan houdt het BCT nog steeds opgewekte energie over. Energie die straks als groene energie wellicht kan worden geleverd aan de gemeente Zundert, al is dat voorlopig nog toekomstmuziek. Hier wordt echter al wel op geanticipeerd middels de bouw van energieopslagsystemen. Wie als energieleverancier wil fungeren, moet immers altijd kunnen leveren en dus ook energie kunnen opslaan. Zowel middels start-ups als het kenniscentrum lopen daarover onderzoeksvragen.

www.bct-zundert.eu www.bct-coldstore.eu