VNG-inbreng voor gebiedsprocessen gerelateerd rondetafelgesprek

Gemeenten hebben een cruciale rol binnen gebiedsprocessen bij de uitvoering van de transities in het landelijk gebied: zonder gemeenten immers geen uitvoering. Daarom geeft de VNG de Kamer enkele aandachtspunten mee voor het rondetafelgesprek over gebiedsprocessen op 16 november.

Aandachtspunten in position paper

Een goed gebiedsproces faciliteert samenleving en bedrijfsleven om te komen tot een toekomst waarin mensen, bedrijven en natuur samen goed gedijen. In ons position paper beschrijven we enkele punten die hierbij voor gemeenten cruciaal zijn. Jan Pieter van der Schans, wethouder in Ede, licht deze toe tijdens het rondetafelgesprek.

Lokale handelingsruimte

De optelsom van ruimtevraagstukken is groter dan de beschikbare ruimte. Door een integrale aanpak kunnen we alsnog veel mogelijk maken. In de praktijk is het beste schaalniveau daarvoor lokaal tot regionaal. Geef daarom het gebied genoeg mandaat en experimenteerruimte om ruimtevraagstukken effectief op te lossen. We geven in het position paper 2 voorbeelden van wat hiermee kan worden bereikt. 

Sociaaleconomisch perspectief

Het is nodig om ook in te zetten op ‘brede welvaart’ en sociaaleconomisch perspectief. Dat vergroot de draagkracht in de samenleving voor het bereiken van doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In het landelijk gebied leven immers vragen zoals: Hoe houden we genoeg voorzieningen, werkgelegenheid en betaalbare woningen in de toekomst voor vooral ouderen en jongeren? 

Voorwaarden voor uitvoering op orde

Gemeenten kunnen en willen bijdragen aan het hoofddoel van NPLG. Cruciaal is dat de voorwaarden voor uitvoering op orde worden gebracht. Er is onder meer duidelijkheid nodig van het kabinet over de impact van Water en Bodem sturend op het landelijk gebied, van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2027 en van de bevindingen van de studiegroep grondwater.

Keuzes van het kabinet 

In relatie tot de gebiedsprocessen en de verschillende opgaven in het landelijk gebied is het van belang dat het kabinet op korte termijn structurerende keuzes maakt, daarin prioriteert en perspectief biedt. Een integrale kijk over de verschillende opgaven heen is daarbij noodzakelijk.