adviesbericht

Verbeterslag adviesbericht lelieteelt

In 2021 hebben tien lelietelers in vijf provincies deelgenomen aan een praktijkproef met een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de schimmel Botrytis (vuur). Deze systemen adviseren de agrariërs over de gewasbescherming, op basis van de weersvoorspellingen, modellen en/of sensoren. Het jaar bleek niet ideaal voor de proef; vochtig weer creëerde hoge infectiekansen, waardoor de telers weinig ruimte ervoeren om het adviessysteem te testen. Ondanks deze uitdagingen zijn er belangrijke ervaringen opgedaan met het BOS-advies. Het format van het adviesbericht is door maker Agrovision aangepast naar de wensen van de telers. In 2022 werken de lelietelers met het aangepaste BOS-advies.

Proefopzet

In 2019 en 2020 zijn door de WUR, HLB en ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) proeven uitgevoerd met BOS in de lelieteelt. Uit de proeven bleek een groot potentieel voor middelreductie met behulp van die waarschuwingssystemen, maar brede implementatie van BOS in de lelieteelt lijkt vooralsnog uit te blijven. Daarom staan tijdens het huidige project de ervaringen van de deelnemende telers centraal. Welke factoren belemmeren ondernemers momenteel om af te gaan op het BOS-advies? In 2021 hebben de telers gedurende het groeiseizoen dagelijks adviesberichten ontvangen. Onder begeleiding van HLB, voerden zij al dan niet bespuitingen uit op twee (delen van) percelen: het ene volgens een reguliere spuitschema, het andere volgens BOS-advies. Ook het komende seizoen testen de lelietelers het effect van het BOS-advies op het verminderen van het aantal benodigde gewasbeschermingsmiddelen tegen vuur.

Ervaringen met weerpaal gelinkt aan adviesbericht

Tijdens de proef hebben telers een weerpaal van Sencrop in bruikleen gekregen. De data van de weerpaal werden gelinkt aan het adviesbericht van Agrovision. Door deze weerpaal in het gewas te zetten, kreeg elke teler een advies op maat. Lokale verschillen in luchtvochtigheid werden in het advies meegenomen. De deelnemende telers waren erg tevreden over de weerpaal.

Aanpassingen adviesbericht

Hoewel de telers in 2021 door de vele neerslag weinig kans zagen de adviezen uit het BOS te vertalen tot een reductie van het aantal bespuitingen, hebben zij goed kunnen toetsen hoe het adviesbericht geïnterpreteerd moet worden. Aan het eind van het seizoen zijn de ervaringen besproken met Agrovision. Het bedrijf heeft daarop een aantal aanpassingen doorgevoerd in het format van het bericht. Zo is de weergegeven voorspelling van de infectiekans nu voor een langere termijn, zodat deze beter aansluit bij de wekelijkse bezoeken aan de teeltpercelen voor de luisbestrijding. Ook is een grafiek toegevoegd van de vuurdruk in de afgelopen 20 dagen. Daarmee kan men achteraf zien wat de werkelijke infectiekans was. Een eerste reactie van de telers op het aangepaste adviesbericht was zeer positief. Komend seizoen wordt de proef voortgezet met het nieuwe adviesbericht.

Organisatie

De praktijkproef wordt uitgevoerd door HLB en CLM Onderzoek en Advies. Het project wordt gefinancierd door het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij en door de provincies Flevoland, Gelderland en Limburg.