Veiligheid omtrent werken met gewasbeschermingsmiddelen

De agrarische sector is zich bewust van de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar in de praktijk blijkt niet dat er voldoende maatregelen worden genomen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de glastuinbouw en vollegrondteelt. De inspectie wijst de sector erop hoe zij wel veilig en gezond met deze middelen kunnen werken.

De inspectie heeft voor deze verkenning 85 agrarische bedrijven bevraagd naar het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen, hun kennis van de risico’s en de maatregelen die ze nemen. Uit de verkenning blijken een aantal opvallende conclusies.

Zo blijkt dat bijna 80% van de werkgevers en 87% van de werknemers bewust zijn van de risico’s. Toch maakt slechts 30% van de werkgevers zich zorgen over de (lange termijn) effecten op gezondheid en milieu. Bij werknemers weet 62% welke maatregelen genomen moeten worden om zich goed te beschermen. Lange termijn risico’s worden door de werknemers vaak onderschat.

Het begint bij een goede Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) bij de bedrijven. Daarin moet worden beschreven welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er zijn bij de werkzaamheden. Het overgrote deel (91%) heeft een RI&E. Alleen constateert de Arbeidsinspectie dat hierin weinig aandacht is voor de blootstelling aan gewasbescherming. Slechts 5% heeft een blootstellingsbeoordeling opgenomen.

Nadat de gewassen bespoten zijn mogen de werknemers niet direct het perceel of kas betreden. Van de werkgevers is 87% op de hoogte van de herbetredingstermijnen. Bij 38% van de bedrijven worden na het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geen ’persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt bij het herbetreden van de ruimte, waar dat wel zou moeten.

De Arbeidsinspectie vindt dat de sector stappen moet zetten als het gaat om veilig en gezond werken met gewasbeschermingsmiddelen. De sector kan daarbij gebruik maken van onder meer de arbocatalogus glastuinbouw en de stoffencheck-app.

De resultaten van het verkennende onderzoek is voor de Arbeidsinspectie aanleiding om bij de bedrijven controles uit te voeren en waar niet gezond en veilig wordt gewerkt handhavend op te treden. De resultaten van deze inspecties worden later dit jaar bekend.