Minder overlast en minder uitstoot bij dijkversterking Rijnkade Arnhem

De Rijnkade wordt dit jaar versterkt om Arnhem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. De uitvoering van dit werk willen Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem doen met zo min mogelijk uitstoot van stikstof en fijnstof en zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Bouwcombinatie Van der Ven – Ballast Nedam – Hakkers zal dit werk naar verwachting gaan doen. Deze partij scoorde het beste op deze punten in de aanbesteding van het waterschap én scoorde het beste op prijs en kwaliteit.

Na de definitieve gunning (begin februari) begint de bouwcombinatie gelijk met de voorbereiding van de uitvoering. De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2023 en zijn naar verwachting eind 2025 klaar.

Rijnkade wordt veiliger, groener en gezelliger

De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. De kade wordt niet alleen veiliger, er komt ook meer ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Het schetsontwerp hiervoor is gemaakt samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade.

Aanbesteding

Waterschap en gemeente beoordeelden de plannen van de inschrijvers op prijs en kwaliteit. Kwaliteit werd onderverdeeld in het voorkomen van stagnatie en hinder voor de omwonenden en horeca, emissiereductie en samenwerking. Bouwcombinatie Van der Ven – Ballast Nedam – Hakkers wist zich hierin het beste te onderscheiden.

Waterschapsbestuurder Frank Wissink:

“Dat we emissieloos gaan bouwen, betekent bijna geen stikstof én minder geluidsoverlast voor omwonenden. Hiermee lopen we vooruit op de ambitie van de Unie van Waterschappen om in 2030 een emissieloze bouwplaats te realiseren. Ook willen we zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de horeca. Door een goed doordachte, slimme fasering, zijn de werkzaamheden sneller. Zo kunnen we volgend jaar al gebruik maken van de vernieuwde verbrede terrassen.

Wethouder Bob Roelofs (gemeente Arnhem):

De binnenstad is van grote waarde voor Arnhem. Het is één van de economische motoren van de stad en bovendien een plek voor Arnhemmers om elkaar te ontmoeten. Een bijzonder gebied waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. De afgelopen tijd heeft de hevige regenval op verschillende plaatsen in het land opnieuw duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede waterkering is. Door de Rijnkade te versterken zorgen we ervoor dat onze binnenstad ook de komende 50 jaar beschermd blijft tegen het gevaar van overstromingen. Daarnaast zal de Rijnkade als verblijfsgebied beter en mooier worden. ”

Samenwerking

In dit dijkversterkingsproject werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin wordt een groot deel van de dijken in Nederland versterkt – dit is de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland -sinds de Deltawerken. Ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt. Rijkswaterstaat, waterschappen, markt en kennisinstituten voeren dit uit.