Twee nieuwe NEN normen voor bepaling stikstof en fosfor in drijfmest

NEN heeft twee nieuwe normen gepubliceerd met een methode voor het testen van de prestatie van on-board tanktrailer systemen voor het bepalen van stikstof- en fosforgehalten in drijfmest.

De methoden zijn bedoeld om te testen of een systeem voldoet aan de wettelijke criteria die in Nederland gelden voor de bepaling van stikstof en fosfor. NEN 7850 is gericht op laboratoriumomstandigheden en NEN 7851 is gericht op toepassing in de praktijk. Beide normen zijn geschikt voor het beoordelen van systemen op basis van de nieuwe NIRS-technologie (Nabij Infrarood Spectroscopie).

De Nederlandse wetgever schrijft voor dat het totale gehalte aan stikstof en fosfor wordt bepaald van elke vrachtwagenlading mest die van eigenaar wisselt. Op de huidige transportvoertuigen wordt gebruik gemaakt van automatische on-board monstername, waarna de monsters in een laboratorium met nat-chemische technieken worden geanalyseerd. De nieuwe NIRS-technologie kan echter in principe sneller resultaat opleveren dan de nat-chemische technieken.

Nieuwe aanpak met grote voordelen

Analyse van drijfmest met behulp van NIRS is veelbelovend. Een nieuwe techniek die real-time en continue het nutriëntengehalte aan boord van een transportvoertuig meet, levert enorm voordeel op voor de ontvanger van drijfmest. De mestsamenstelling is op het moment van aanwenden bekend en daarmee is onder andere te voorkomen dat teveel mest op het land wordt gebracht. Bovendien kan een dergelijke techniek zowel de effecten van monstername en het werken met monsters en laboratoria uitsluiten als de wettelijke handhavingstaken ondersteunen.

Laboratoriumomgeving en praktijk

Cruciaal is dat de resultaten verkregen met de nieuwe NIRS-technologie even betrouwbaar zijn als de resultaten verkregen via de klassieke, nat-chemische analyses. NEN 7850 gaat in op het testen van een NIRS-systeem in een laboratoriumomgeving. NEN 7851 gaat in op het testen van een systeem onder praktijkomstandigheden.

Beide delen beschrijven onder andere de procedure, de te gebruiken apparatuur en de statistische evaluatie van de meetresultaten. Verder zijn ook de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen (gebruiker en fabrikant van de apparatuur, onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen) er in opgenomen.