oppervlaktewater

Surveillance voor schoon oppervlaktewater

Naast geplande controles per sector, surveilleren de toezichthouders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het uitrijden van mest, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en de opslag van mest en andere stoffen. Door naleving van de milieuregels dragen agrarische bedrijven bij aan schoon en gezond oppervlaktewater. Dat is een gezamenlijk belang!

 

Mestvrije zone van minimaal 50 cm

Houd bij het uitrijden van dierlijke mest rekening met de mestvrije zone. De breedte van de mestvrije zone op grasland en braakliggend land langs watervoerende sloten is minimaal 50 cm. Op bouwland is dit afhankelijk van het geteelde gewas. Bij bijvoorbeeld wintertarwe is de mestvrije zone ook minimaal 50 cm breed. Voorkom daarnaast dat er mest in de sloot terecht komt. Zo voldoet u aan de zorgplicht. De toezichthouders van HHNK controleren op het uitrijden van mest. Een overtreding van de mestvrije zone is ook een niet-naleving van een randvoorwaarde in het kader van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit wordt de zogenoemde Cross Compliance genoemd. Het waterschap is verplicht om de overtreding door te melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO kan u vervolgens een korting op de betalingsrechten opleggen.

 

Gewasbeschermingsmiddelen

De toezichthouders van HHNK controleren of bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de milieuregels. Dit doen zij in de lente, zomer en herfst. Het gaat hierbij onder andere om driftreductie, teeltvrije zones, het gebruik van goedgekeurde spuitapparatuur en een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie). Tips:

  • Raadpleeg de gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen voor mogelijk hogere driftreductie-eis en bredere teeltvrije zone.
  • Controleer of uw spuitmachine nog SKL goedgekeurd is.
  • Check of uw spuitlicentie niet is verlopen.

 

Opslag van vaste mest en andere agrarische bedrijfsstoffen

Bij agrarische bedrijfsstoffen kunt u denken aan voeropslag, champost, plantresten, materiaal van substraatteelt zoals steenwol, turfvezel maar ook gebruikte potgrond of netten uit de tulpenteelt. Deze materialen kunnen uitlogen of perssappen/percolaat veroorzaken die af kunnen spoelen naar het oppervlaktewater en voor verontreiniging zorgen.

Houd er rekening mee dat de opslag van agrarische bedrijfsstoffen op onverharde bodem plaatsvindt:

  • Op minimaal 5 meter afstand vanaf de insteek van het oppervlaktewater of
  • zorg ervoor dat hemelwater niet in contact kan komen met opgeslagen stoffen.

Altijd moet worden voorkomen dat verontreinigende stoffen of afstroming hiervan in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Vragen over oppervlaktewater

Heeft u vragen over een van de bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met de toezichthouders van HHNK via het Klant Contact Centrum, tel. 072 – 582 8282 of per e-mail via handhaver@hhnk.nl.