Subsidies bescherming landbouwhuisdieren uitgebreid

De mogelijkheid om met subsidie van de provincie wolfwerende maatregelen te treffen is uitgebreid. Vanaf nu kunnen schapen- en geitenhouders in heel Brabant een vergoeding krijgen voor wolfwerende maatregelen, als in een gebied een zwervende wolf is waargenomen die schade heeft veroorzaakt. Ook kunnen terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren gebruik maken van de subsidie wanneer ze schapen en geiten inzetten voor begrazing van hun terrein.

Na een lange periode van afwezigheid wordt de wolf de laatste jaren steeds vaker gezien in Brabant. Ook heeft zich inmiddels een wolf definitief gevestigd op de Groote Heide. De provincie heeft als beleid om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf en daarmee ook de wolf te beschermen. De wolf is namelijk een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.
Gedeputeerde Hagar Roijackers: “Natuurlijk is het even wennen, als na een lange afwezigheid de wolf weer kiest om zich in ons land te vestigen. Het is aan ons om mee te bewegen met die realiteit. Schapen en andere dieren beschermen, en de wolf zijn leefgebied te laten ontdekken. Daarom hebben we nu de subsidieregeling uitgebreid.”

Zwervende wolf
Het najaar en winter is de periode waarin vaker zwervende wolven worden gesignaleerd. Deze jonge wolven hebben de roedel van hun ouders verlaten en zoeken een eigen territorium. Om dierhouders de mogelijkheid te geven om hun dieren beter te beschermen is de subsidieregeling uitgebreid naar héél Brabant. Voorheen beperkte de regeling zich tot het leefgebied waar de wolf zich gevestigd heeft. Ook was de regeling niet toegankelijk voor terreinbeherende organisaties en particulieren, omdat zij vaak geen eigenaar zijn van schapen en geiten, maar deze wel inzetten voor natuurbeheer. De regeling is bedoeld om snel en lokaal preventieve maatregelen te nemen wanneer een (zwervende) wolf schade veroorzaakt buiten een vastgesteld leefgebied. Door landbouwhuisdieren te beschermen wordt het gebied onaantrekkelijk voor de wolf. Zo wordt de wolf gestimuleerd om zich te richten op prooidieren en op zoek te gaan naar een geschikt leefgebied. Mocht er zich onverhoopt toch een schade voordoen, dan kunnen zowel professionele als hobby- dierhouders terugvallen op de regeling voor schadevergoeding.

Gevestigde wolf op de Groote Heide
Op de Groote Heide heeft zich eind september 2020 officieel een wolf gevestigd in Noord-Brabant. Als dezelfde wolf een half jaar in één gebied zit, spreken we van een gevestigde wolf. De provincie wijst zo’n gebied dan aan als leefgebied. Deze wolf leeft van het wild in dit gebied, zoals reeën en wilde zwijnen. Het blijft echter wel van belang om schapen in dit gebied te beschermen. Er is nog subsidie beschikbaar voor dierhouders in dit gebied om stroomrasters- of -netten aan te leggen.
De uitbreiding van de subsidie ter bescherming van landbouwhuisdieren is een onderdeel uit de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. Deze wordt jaarlijks aangepast en verbeterd.