Subsidieregeling voor bosaanleg per 1 september

Op 1 september 2023 wordt de subsidieregeling ‘Meer bos in Zuid-Holland’ opengesteld. Met deze subsidie leveren we een bijdrage aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland.

 

Ecosysteem

Bossen en bomen dragen bij aan een gezond ecosysteem en aan onze provinciale opgaven. Denk aan recreatie, gezondheid, CO2-opslag, biodiversiteit, klimaatadaptatie (tegengaan hittestress en opvang overmatige neerslag) en verduurzaming van de landbouw (schaduw, bestuiving, gezonde bodem en onderdrukking van plagen). Op dit moment bestaat slechts 3 procent van Zuid-Holland uit bos.

Bossenstrategie

In 2020 heeft het Rijk (in overleg met de provincies) de bossenstrategie vastgesteld. De landelijke ambitie is om het bos met 37.000 uit te breiden, dit is 10% hoger dan het huidige bosareaal. De aanpak voor onze provincie staat beschreven in het Groeimodel bos en bomen Zuid-Holland. Het is zeer wenselijk dat meer bos wordt aangelegd om een bijdrage te leveren aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland.

Subsidie voor aanleg van bos

Om meer bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidieregeling ‘Meer bos in Zuid-Holland’ opgesteld.

De subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • de realisatie van bos;
  • functiewijziging van landbouwgrond naar natuur of bos in combinatie met de realisatie van bos door aanplant of spontane bosontwikkeling.

De aanvraagperiode voor de subsidie Meer bos in Zuid-Holland 2023 is van 1 september 2023 tot en met 1 november 2023. Voor 2023 is in totaal €500.000,00 beschikbaar voor deze subsidie.

Voor 2024 is €2 miljoen aan uitvoeringsbudget voor bos- en bomenbeleid opgenomen in de provinciale begroting. Bestuurlijk moet nog worden besloten of een deel van dit budget wordt ingezet voor het voortzetten van deze subsidieregeling.

Als je een initiatief/locatie voor bosuitbreiding hebt dat te groot is voor het budget van 2023. neem dan contact op met de bosmakelaar via bosmakelaar@pzh.nl