Subsidie voor plattelandsontwikkeling Kop van Noord-Holland

Organisaties, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen een subsidieaanvraag indienen bij LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. In totaal is € 600.000 beschikbaar voor projecten. De regeling staat open van 24 oktober 2022 (9.00 uur) tot en met 31 maart 2023 (17.00 uur).

LEADER is bedoeld voor initiatieven van die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen woonomgeving. Ideeën van organisaties, bedrijven en gemeenten worden vaak niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiën. De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die de circulaire economie (inclusief kringlooplandbouw) stimuleren, en bijdragen aan de biobased economy en opwek/ gebruik van duurzame energie. 

In Nederland zijn in deze programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen, waarvan 1 in Noord-Holland: de Kop van Noord-Holland. De afgelopen periode is subsidie verleend aan onder andere: Beleefcentrum Duurzame Energie (Wieringerwerf) – Leven van de Wind, Energie voor allen, samen beter en Natuurcentrum De Marel (Texel).

LEADER maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De helft van het bedrag is Europees geld en de andere helft is beschikbaar gesteld door de gemeenten en provincie. 

Meer informatie staat op de website voor LEADER.