Gebiedsdata stikstof provincie Overijssel 

De gegevens in deze digitale database bieden inzicht in de herkomst en neerslag van de stikstof in Overijssel en laten zien in hoeverre dit de Natura 2000-gebieden in de provincie beïnvloedt. Daarnaast beoogt de dataset een goed beeld van de landbouw- en andere sectoren in Overijssel te geven in relatie tot het stikstofprobleem. Op basis van deze gebiedsdata worden in gesprek met de deelnemers aan de gebiedstafels specifieke kansen, knelpunten en raakvlakken, ook met andere thema’s opgenomen. Dit wordt nog aangevuld, gaandeweg wordt het beeld completer.

Waarom gebiedsdata?

Vertegenwoordigers van ondernemers, natuurbeheerders, van de agrarische sector, waterschappen en overheden werken – onder de noemer Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Overijssel – samen aan een aanpak van het stikstofprobleem die werkt voor Overijssel. Een wetenschappelijk onderbouwd, feitelijk beeld van het probleem is een hulpmiddel om het goede gesprek te voeren tussen deze partijen. Zo kunnen we in Overijssel gezamenlijk de goede keuzes maken als het gaat om terugdringen van de stikstofuitstoot, het versterken van de natuur en het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen.

Wat vindt u in deze digitale database?

In deze digitale omgeving zijn gegevens gebundeld die door Arcadis, Royal Haskoning/DHV en Tauw in opdracht van de provincie Overijssel zijn verzameld. De data zijn herleid uit openbaar toegankelijke onderzoeksgegevens van o.a. RIVM, BIJ12, PBL, CBS en aangevuld met inbreng van samenwerkingspartners in de GGA en van de provincie Overijssel zelf. Wanneer nieuwe data beschikbaar komen, wordt de informatie in deze dataset geactualiseerd. Deze digitale verzameling gebiedsdata bestaat uit een aantal hoofdstukken. Er is een veelheid aan informatie te vinden over stikstof, natuur, agrarische en andere ruimtelijke thema’s, waarbij u kunt ‘inzoomen’ op zes (GGA-)gebieden.

Stikstof

Binnen thema stikstof wordt duidelijk hoe de stikstof emissies en deposities zijn verdeeld en in hoeverre de natuur is overbelast. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de emissies en deposities beschreven en wordt er verder uitgewijd over de emissiebron in de vorm van locatie en sector.

Natuur

Thema natuur gaat over de natuuropgave die ons te wachten staat. Ook worden de de voorkomende natuurtypen en de huidige waarden en knelpunten aangestipt. Afsluitend wordt het verwacht beleid en de opgaven behandelt.

Landbouw

Thema landbouw gaat van start met algemene informatie over landbouw en veeteelt in Overijssel. Vervolgens worden de PAS-melders en informatie over stallen er verder uitgelicht. Er wordt afgerond met de intensiteit van landbouw en veeteelt en de bedrijfskant van de agrariër.

Veenweide

Dit thema gaat over veenweidegebieden in het (noord-)westen van de provincie en de uitdagingen rondom bodemdaling in veenweidegebieden. De gebieden Mastenbroekerpolder en Kamperveen, Wieden-Weerribben, en Staphorsterveld worden verder uitgewerkt.

Overige

Het thema overige geeft meer informatie over bredere trends en ontwikkelingen in onderwerpen zoals; bedrijven, inwoners, verkeer, water, en wonen.

Gebiedsdata blijven in ontwikkeling

De gebiedsdata zijn niet statisch, maar voortdurend in ontwikkeling. Wij maken gebruik van de meest recente en openbaar beschikbare data als hulpmiddel om tot keuzes te komen. Zodra nieuwe data beschikbaar komen, verwerken wij die in deze database. Als er nieuwe data zijn toegevoegd, kondigen wij dat aan bij ‘Laatste toevoegingen/wijzigingen‘.

Ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het vinden of gebruiken van de gegevens? Kijk naar deze instructievideo voor een korte uitleg. Heeft u vragen? Mailt u die dan naar stikstof@overijssel.nl Meer informatie over de stikstofaanpak in Overijssel is te vinden op www.overijssel.nl/stikstof Wilt u op de hoogte blijven op de van de ontwikkelingen in Overijssel rond stikstof meldt u zich dan aan voor de Nieuwsbrief stikstof. Dat kan ook via een e-mail aan stikstof@overijssel.nl

Vervolg

De partners in de GGA-gebieden werken de beschikbare gegevens uit om tot een steeds scherper beeld van een mogelijke stikstofaanpak te komen die werkt voor de deelgebieden en voor de gehele provincie. Op basis van de gebiedsdata wordt een doorsnede per gebied gemaakt, die ook opgenomen wordt op deze pagina. Alle gebieden maken vervolgens een eigen gebiedsagenda die antwoord geeft op vragen als: 

  • Wat zijn de natuur- en stikstofopgaven in het gebied?
  • Welke opgaven zijn er nog meer in het gebied?
  • Welke maatregelen moeten we nemen om deze opgave uit te voeren?
  • Wat zijn hiervoor de kosten en randvoorwaarden?

Op basis van de gebiedsagenda’s maakt de provincie naar verwachting uiterlijk begin 2023 een gebiedsplan voor de gehele provincie. Het vaststellen van een gebiedsplan is een verplichting die voortkomt uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.