stikstof

Start gebiedsproces stikstof Luttelgeest drukbezocht

Op 30 maart bezochten ruim 100 agrarische ondernemers het Dorpshuis de Bosfluiter in Luttelgeest voor de start van het gebiedsproces stikstof. Namens de provincie Flevoland lichtten gedeputeerde Harold Hofstra en gebiedsregisseur Erik van Beurden hier de doelstellingen voor het gebiedsproces toe. De Flevolandse bijdrage in de neerslag van stikstof in dichtbijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moet worden teruggebracht. De Flevolandse aanpak is gebaseerd op de landelijke opgave.

 

Reductiedoelstelling stikstof

Dit wil Provincie Flevoland bereiken door een reductie van de uitstoot van ammoniak in het deel van de Noordoostpolder dat grenst aan de Weerribben en Wieden in combinatie met een beperktere vermindering van de uitstoot bij de bedrijven in de rest van de provincie. Provincie Flevoland haalt hiermee de doelstelling, omdat de Weerribben Wieden ten opzichte van de andere Natura 2000 het dichtstbij liggen. De streefpercentages in de oostrand van de Noordoostpolder (NOP) zijn een daling van 50 tot 70%. In de rest van de provincie is het streefpercentage een reductie van 20%. Dit zal in de keukentafelgesprekken verder per bedrijf worden bekeken. Zo is er een andere opgave voor akkerbouwers (20%) dan voor bedrijven voor veeteelt. Ook zal er voor bedrijven waar al investeringen zijn gedaan voor reductie van stikstof een lagere opgave gelden.

 

Gebiedsgerichte aanpak

In de gebiedsgerichte aanpak gaat het om het vinden van een nieuwe balans tussen ecologie en economie, waarbij het terugdringen van (de effecten van) stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden een randvoorwaarde is. Hierbij kijkt Provincie Flevoland vooral naar knelpunten, kansen en maatregelen op gebiedsniveau. Uit eerdere gesprekken met agrarische en niet-agrarische bedrijven blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een aanpak die zowel voor de Weerribben en Wieden als voor de bedrijven in Flevoland effectief is. Een nieuw evenwicht is van belang. Provincie Flevoland wil ontwikkelingen weer mogelijk maken, maar ook de landbouw duurzaam toekomstperspectief bieden. Dit perspectief ontstaat in samenspraak met de maatschappelijke partners van de provincie: met gemeenten, bedrijfsleven, boeren en natuurorganisaties.

 

Vervolg

Deze avond was de start van het gebiedsproces. Het eerste vervolg zijn de keukentafelgesprekken waarin Provincie Flevoland bij de ondernemers in de noordoostelijke rand van de Noordoostpolder op de koffie komen. Provincie Flevoland wil met elkaar de mogelijkheden verkennen van bijvoorbeeld innovatieve maatregelen om de doelstellingen te halen. De financiering vanuit het rijk is hierbij van belang. Dit is een reden waarom de provincie het gebiedsplan op tijd gereed wil hebben. Als het gebiedsplan op tijd gereed is, dan kan de financiering van het maatregelenpakket bij het Rijk aan worden gevraagd.

In juni komt Provincie Flevoland terug bij de ondernemers in de noordoostelijke rand van de Noordoostpolder met de eerste tussenrapportage als resultaat. Dit is een verkennend eerste beeld waarbij de interesse is gepeild om deel te nemen aan stikstofmaatregelen van het rijk en de provincie. Gegevens beschikbaar De provincie zorgt ervoor dat alle gegevens, data, cijfers, berekeningen, presentaties en informatie beschikbaar komt op de website www.flevoland.nl/stikstof voor iedereen in het gebied en in heel Flevoland. Er komen meerdere momenten met een verdere toelichting op deze gegevens. De ondernemers in het gebied in de Noordoostpolder worden hierover op de hoogte gehouden.