Stalbranden voorkomen door vroegtijdige detectie en automatisch blussen

Het voorkomen van dierlijke slachtoffers door stalbranden is een belangrijke opgave voor de veehouderijsector. Vanuit diverse kanten wordt dit gestimuleerd. Ook vanuit de sector zelf. Wageningen Livestock Research heeft in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid een studie uitgevoerd naar zowel de mogelijkheden om vroegtijdig een brand in een stal te detecteren als het inschakelen van automatische blusapparatuur.

De opdracht heeft een overzicht opgeleverd van perspectiefvolle preventieve detectie- en automatische blussystemen:

  • Bij de detectiesystemen is de aandacht vooral gericht op de elektrische installatie in de stal. Het monitoren van het elektraverbruik op afwijkingen en vlamboogdetectie worden gezien als goede toekomstige detectiesystemen. Voor preventieve detectie in ruimten is een waarschuwing op basis van afwijkende temperaturen perspectiefvol. Detectie via aspiratiemelders (waarneming van rook) is een goede ontwikkeling, maar vraagt in stoffige omgevingen veel aandacht.
  • Bij de automatische brandblussystemen gaat de voorkeur uit naar een systeem dat ook op andere aspecten van de houderij toepasbaar is. Dan komt het watermistsysteem, ook inzetbaar bij koeling en reiniging, als goede optie naar voren.

Vanwege de afwezigheid van voldoende (betrouwbare) gegevens over de oorzaken van stalbranden, de betrokken voorwerpen en de ruimte waarin de brand is ontstaan, was een kwantitatieve onderbouwing van de effectiviteit van systemen niet mogelijk. Via de inbreng van deskundigen uit het veld is een kwalitatieve inschatting hiervan gemaakt.

Aanbevelingen
Naast een lijst met perspectiefvolle systemen, aangevuld met enkele conclusies uit het onderzoek, zijn ook aanbevelingen opgesteld. Voor zowel de veehouderijpraktijk, de brandweer als landelijke en regionale overheid.

Een belangrijk element daarin is het zorgen voor een goed systeem van registratie van de oorzaak van stalbranden. Dat ontbreekt nu. Hierin kunnen brandweer en verzekeringsmaatschappijen gezamenlijk een belangrijke rol spelen.

Ook is een integrale ‘aanpak op maat’ nodig, waarin voor het bedrijf alle aspecten van de brandpreventie worden samengevoegd in een Integraal Plan Brandbeveiliging. Hierbij is ook aandacht nodig voor de integratie met andere thema’s, zoals dierenwelzijn en voorkomen van emissies. Door de integrale benadering kunnen win-winsituaties worden gecreëerd.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Preventieve detectiesystemen en automatische blussystemen voor veestallen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van LNV.