Samenwerkingsovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Fryslân

Gedeputeerde Friso Douwstra van de Provincie Fryslân, dagelijks bestuurslid Cees Pieter van Burgsteden van Wetterskip Fryslân en  regiobestuurder Jan Teade Kooistra van LTO Noord ondertekenen vrijdag 8 december een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Hiermee zeggen de partijen toe boeren en tuinders te willen steunen bij het werken aan schoon en voldoende water. Nieuwe projecten voor agrarische ondernemers, financiële middelen en een gebiedsgerichte aanpak moeten bodem- en watermaatregelen zo gemakkelijk maken voor boeren en tuinders.

U bent van harte welkom tijdens deze bijeenkomst

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst gebeurt op het akkerbouwbedrijf van de familie Hogenhout in Kimswerd. Zoon Reinder zal tijdens een rondleiding vertellen over de maatregelen die zij nemen voor voldoende schoon water op hun bedrijf. 

Vrijdag 8 december

09.30 – 10.30 uur

Akkerbouwbedrijf Hogenhout
Greate Pierwei 31, Kimswerd

Grote opgave maakt samenwerking belangrijk

Door toenemende droogte en verzilting in Friesland, maar ook verscherpte richtlijnen zoals verplichting bufferstroken en verlies van derogatie vanuit overheid vinden bovenstaande partijen het belangrijk dat boeren en tuinders blijven werken aan de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater. In de samenwerkingsovereenkomst tot 2027 ligt de focus op het ontwikkelen en uitvoeren van waterprojecten op de thema’s duurzaam bodembeheer en optimaliseren nutriëntenbenutting en een actieve samenwerking tussen landbouworganisaties, overheden en andere gebiedspartners. Boeren in Fryslân nemen vrijwillig maatregelen en krijgen hierbij advies en indien nodig, financiële ondersteuning.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is in 2013 is opgesteld op initiatief van LTO

Nederland en wil knelpunten op het gebied van water en bodem helpen oplossen. Dat doet het programma door agrarische ondernemers te ondersteunen bij het nemen van maatregelen en opdoen van kennis en de samenwerking tussen boeren en tuinders met de waterschappen en drinkwaterbedrijven bevorderen. Meer informatie staat op www.agrarischwaterbeheer.nl