Samenwerken aan waterstof in agribusiness – Ondertekening ‘H2 in Agri Deal’ door ONHN, NEC en GPNHN

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), New Energy Coalition (NEC) en Greenport Noord-Holland Noord (GPNHN) hun samenwerking verder uitbouwen. Om op deze manier vorm te geven aan energietransitie binnen de regio NHN, en hierbij in het bijzonder Noord-Holland Noord te positioneren als testbed voor waterstofketens in de agribusiness.

Het collectief wil inzetten op de ontwikkeling van pilots en praktijktoepassingen van waterstof in de agribusiness in Noord-Holland Noord. Zodat de kennis over de toepassingsmogelijkheden vergroot wordt en de basis gelegd wordt voor een waterstofketen.

Regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland is basis
De regiodeal zet in op het realiseren van een waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland. De agribusiness is daarbij in beeld gekomen als sector waar zowel mogelijkheden zijn voor opwek van waterstof, als de toepassing daarvan. Zo kan het dienen als vervanging van diesel bij tractoren en zwaar transport, de rol van aardgas overnemen en knelpunten in het elektriciteitsnetwerk wegnemen. Daarnaast kan bij overproductie van zonne- en windenergie, deze energie gebruikt worden om waterstof van te produceren. Om zo tijdelijke opslag van energie mogelijk te maken. Zo worden pieken en dalen in de opwek en afname van energie beter opgevangen. ONHN, NEC en GPNHN willen samenwerken om deze mogelijkheden voor ondernemers concreet te maken.

Toepassing waterstof vraagt om nieuwe antwoorden
Ondernemers zien waterstof nu wel als interessant alternatief, maar zijn op zoek naar zekerheid, kennis en ervaring, voor zij in willen stappen. Er is nu nog geen infrastructuur voor het leveren van waterstof, er is nog vrijwel geen praktische kennis in de agribusiness en het aanbod van machines dat op waterstof kan draaien is nog beperkt. Door het organiseren en uitvoeren van praktijkonderzoek en pilots, waarin praktijkervaring en kennis opgedaan wordt, willen ONHN, NEC en GPNHN de introductie van waterstof in de agri versnellen. Vanuit hun eigen expertises en netwerken zoeken zij daar waardevolle partners bij.

Eerste project: Waterstofmolen (Hygro) en waterstoftractor (EOX)
Een voorbeeldproject waar het consortium nu aan werkt is het realiseren van een pilot van waterstofproductie naar gebruik in tractoren op het land. Hierbij wordt d.m.v. de waterstofmolen van Hygro (op de TNO-testsite in Wieringermeer) de waterstof lokaal opgewekt. Deze waterstof wordt via Avia-Marees afgezet en ingezet in de EOX tractor van H2Trac. Loonbedrijf Sturm-Jacobs en agrarisch onderzoekcentrum Vertify zijn in beeld om de toepassing van de tractor in de praktijk te toetsen.

Van L naar R, Jeroen Noot/GPNHN, Jan Willem Langeraar/HYGRO, Marion Marees/AVIA Marees. Foto's: Ernest Selleger

Noord-Holland Noord als testbed voor H2 in Agri
Na de start van het pilot project willen ONHN, NEC en GPNHN verder doorpakken. Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN: “De agribusiness in Noord-Holland Noord is ontzettend innovatief, een voorlopende positie in de toepassing van waterstof past daar prima bij. We zien nu al veel ondernemers die staan te popelen om aan de slag te gaan met waterstof. Wel is een integrale aanpak noodzakelijk: de infrastructuur en regelgeving moeten op orde zijn, ondernemers moeten kennis en ervaring hebben en zekerheid over de betrouwbaarheid van de machines en levering. Bovendien is van belang dat er ook personeel beschikbaar is dat de nieuwe machines en infrastructuur kan onderhouden. Met de samenwerking met ONHN en NEC kunnen we dit organiseren. We bundelen de benodigde kennis en netwerken om samen de regio als testbed voor toepassingen van waterstof in de agribusiness neer te zetten, en de energietransitie binnen deze sector te versnellen.”