Ruilakte landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove ondertekend

Afgelopen week is de ruilakte met betrekking tot landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhoven ondertekend door voorzitter Martin Verbeek en secretaris Paul Niens, onder toeziend oog van de notaris. 

Naast een aantal genodigden maakten verschillende grondeigenaren van de gelegenheid gebruik om deze bijeenkomst bij te wonen. Met de ondertekening is in één keer het juridisch eigendom van bijna 765 hectare volgens het vastgestelde ruilplan over gegaan naar de nieuwe eigenaren. Dit betekent dat zo’n 25% cultuurgrond is geruild binnen dit landinrichtingsgebied. Daarnaast is 67 hectare vrijgemaakt voor natuurrealisatie. Alle eigenaren en gebruikers gaan nu direct over naar de nieuwe verdeling.

Laatste wettelijke verkaveling

De ondertekening van deze akte is bijzonder om twee redenen. Allereerst is dit het derde en tevens laatste deelgebied binnen Noordwest-Overijssel wat wordt verkaveld. Eerder zijn al de deelgebieden Rond de Weerribben en Scheerwolde afgesloten. Verder is het gebied Blokzijl-Vollenhove de laatste wettelijke verkaveling waarvoor de ruilakte wordt getekend in een reeks van wettelijke ruilverkavelingen die de provincie Overijssel de afgelopen tientallen jaren heeft uitgevoerd.

Voordelen

Met de verkaveling wordt de positie en de structuur van de landbouw aanzienlijk versterkt en efficiënter gemaakt. Het helpt grondeigenaren kosten te besparen. Bewerken van het land kost op grote percelen dichter bij huis minder dan op meerdere kleinere percelen her en der verspreid.        Zo zijn de huiskavels per bedrijf gemiddeld vergroot van 16,8 naar 20,8 ha en is het aantal veldkavels gemiddeld verminderd van 3,3 naar 2.1. Dit leidt tot een aanmerkelijke vermindering van landbouwverkeer wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Verder is dus ook grond vrij gemaakt voor natuur. Al met al een resultaat om trots op te zijn door de uitvoeringscommissie Blokzijl-Vollenhove.

De uitvoeringscommissie vervolgt nu het laatste proces waarbij de financiële bijdrage van elke eigenaar wordt bepaald. Dit is afhankelijk van het nut dat de verkaveling voor die eigenaar oplevert.