teeltplanschade uiterwaarden

Regeling tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden juli 2021 (TTU)

Bent u een landbouwer in de uiterwaarden van de bedijkte Maas? En had u schade aan uw gewassen als gevolg van overstroming door het hoogwater van juli 2021? Dan kunt u een schademelding doen voor de Beleidsregel tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden Maas juli 2021 (TTU).

De TTU geeft een eenmalige tegemoetkoming voor teeltplanschade. U kunt uw teeltsplanschade melden vanaf 28 februari tot en met 31 maart.

Let op: de TTU is een aanvullende regeling op de Regeling WTS juli 2021. Had u voor de Regeling WTS juli 2021 een schademelding gedaan? Om in aanmerking te komen voor de TTU moet u de waterschade nog apart melden.  

Landbouwer voor de tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden

U wordt voor deze regeling gezien als landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit op 15 mei 2021 stond ingeschreven bij KVK.

SBI-codes beginnend met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 zijn landbouwactiviteiten. Ook SBI-code 1051 is een landbouwactiviteit, als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

 

Voorwaarden TTU

 • Uw percelen liggen buitendijks langs de Maas. Dat is het gedeelte van de Maas tussen Mook/Boxmeer tot het punt waar de Maas in de Amer stroomt. Dit is het schadegebied*.
 • U meldt uw schade uiterlijk op 31 maart 2022.
 • Alleen teeltplanschade komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
 • De teeltplanschade is ontstaan in de schadeperiode van 15 juli tot en met 22 juli 2021. De schade kan zich later hebben gemanifesteerd.
 • De schade is ontstaan als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van overstroming van zoetwater.
 • Er wordt per gewas gekeken naar het productieverlies van het gewas op uw bedrijf.
 • Het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten, is hoger dan € 1.322.
 • Het productieverlies ten opzichte van de gemiddelde opbrengst van de betrokken productierichting is minimaal 20%. Werkt het productieverlies door in meerdere jaren? Dan geldt:
  • dat de schade het eerste jaar bestaat uit een productieverlies van ten minste 10% in de betrokken productierichting;
  • dat het percentage van het productieverlies in het eerste jaar, opgeteld met het percentage van het productieverlies in de volgende jaren waarin productieverlies zal worden geleden, ten minste uitkomt op gemiddeld 20% per jaar.
 
*Schadegebied: uiterwaarden, buitendijkse gelegen percelen vanaf de primaire kering, langs de Maas tussen Mook/Boxmeer en het punt waar de Maas in de Amer stroomt, zoals weergegeven op de kaart hieronder:
teeltplanschade uiterwaarden in kaart

Budget tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden

Het budget voor de TTU is 4,5 miljoen.

 

Hoogte van de tegemoetkoming

 • De hoogte van de tegemoetkoming is 65% van het schadebedrag.
 • Uw eigen risico is 35% van het schadebedrag.

 

Berekening van het schadebedrag

Het schadebedrag wordt berekend:

 • volgens de standaardopbrengst (SO) norm per product
 • Staat uw gewas niet op de standaardopbrengst norm per product, dan berekent RVO het schadebedrag volgens de index NSO-typering SO agrarische bedrijven 2020
 • Komen de geteelde gewassen niet voor in de hierboven genoemde indexen of is sprake van teelt- of bedrijfsspecifieke omstandigheden? Dan wordt het schadebedrag berekend door 2021 te vergelijken met voorgaande jaren.

 

Uw teeltplanschade melden

RVO heeft de volgende gegevens van u nodig:

 • Gegevens over de getroffen landbouwer. Denk aan het KVK-nummer, het post- en bezoekadres, het telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het relatienummer en aanvraagnummer waarop u de Gecombineerde opgave 2021 heeft ingediend.
 • Van de percelen met schade de perceelnummers zoals opgegeven in de Gecombineerde opgave 2021. U maakt hierbij gebruik van het sjabloon ‘Perceelnummers’. U vindt dit sjabloon op mijn.rvo.nl.
 • Een rekeningnummer dat op naam van de landbouwer staat.

Bedrijven hebben voor hun melding minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Bent u als particulier gemachtigd door het bedrijf? Dan logt u in als particulier met uw DigiD. Als intermediair logt u in met eHerkenning, minimaal niveau 2+.

Let op: Sinds 1 november 2021 kan inloggen met DigiD niet meer met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf deze datum heeft u de DigiD-app óf DigiD met sms-controle nodig. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan. Lees meer over machtigingen.

Taxatie TTU

De schade-expert verzorgt de taxatie. Hij neemt de schade met u op en verwerkt dit in het taxatierapport. U geeft aan of u het wel of niet eens bent met de taxatie en zet uw handtekening. Vervolgens zorgt de schade-expert dat dit taxatierapport met aanvraagformulier, bij ons komt. Zie ook de informatie bij ‘Na uw melding’.

Na uw melding TTU

 • U ontvangt na uw melding een bevestigingsmail van ons.
 • Als uw melding voldoet aan de voorwaarden, schakelt RVO een onafhankelijke schade-expert in.
 • De expert plant een afspraak in om met u de schade op te nemen.
 • De expert komt langs en legt de schade vast in een taxatierapport. U ondertekent het taxatierapport met aanvraagformulier.
 • De expert stuurt het taxatierapport met aanvraagformulier binnen 14 dagen naar ons.
 • RVO beoordeelt het taxatierapport
 • Vanaf het moment dat RVO het taxatierapport met aanvraagformulier heeft ontvangen, geldt de wettelijke behandeltermijn van 13 weken.