Provincie Zuid-Holland ondersteunt fieldlab Groene Hart

Boeren met Perspectief (BmP) heeft naar aanleiding van alle verschillende doelen van het  Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) en de beoogde transitie naar een duurzame kringlooplandbouw een plan ontwikkeld: het fieldlab Groene Hart. Als provincie ondersteunen wij dit plan van harte en trekken hierin samen met BmP op om het plan verder te ontwikkelen en uit te voeren. Dat gaven gedeputeerden Jeannette Baljeu (coördinatie ZH-PLG) en Meindert Stolk (Land- en tuinbouw) aan tijdens een bezoek aan de agrarische ondernemers in het Groene Hart.

 

In het fieldlab Groene Hart spelen reducties van stikstof en broeikasgassen, onderdeel van verduurzaming van bedrijfsprocessen, een grote rol. Om de reducties te kunnen realiseren is een belangrijk onderdeel het accuraat meten van emissies in de stal, op basis van een goedgekeurd meetprotocol. De afgelopen maanden hebben wij samen met BmP gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers, experts, leveranciers en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid om hier stappen in te kunnen zetten. Wij starten nu met metingen bij een kleine groep agrarische bedrijven om ervaring op te doen. Op deze manier wordt een betrouwbaar systeem van meten en registreren opgebouwd. Om ervoor te zorgen dat dit systeem niet alleen voor het Groene Hart, maar ook provinciebreed tot zinvolle inzichten leidt, starten we ook met meten bij een agrarische ondernemer op Goeree-Overflakkee.

Jeannette Baljeu, coördinerend gedeputeerde ZH-PLG: “Het verheugt ons dat de samenwerking tussen Boeren met Perspectief en de provincie de afgelopen maanden concrete vormen heeft aangenomen. In gezamenlijkheid kan zo hard gewerkt worden aan vermindering van emissies en verduurzaming van de bedrijfsprocessen, wat een belangrijke voorwaarde is in het gebiedsproces van het ZH-PLG.”

Cees van der Wel, Boeren met Perspectief: “Melkveehouders in ons gebied zijn gemotiveerd om hun bedrijf te verduurzamen en zo de emissies van ammoniak en broeikasgassen verder te verlagen. Dit doen we door het toepassen van voer- en managementmaatregelen in combinatie met innovatieve staltechniek. We zijn blij dat de provincie ons initiatief ondersteunt om dit in het fieldlab Groene Hart uit te werken.”

Meindert Stolk, gedeputeerde Land- en tuinbouw: “Dagelijks meten is een belangrijk instrument voor het optimaliseren van de agrarische bedrijven. Door live emissies te meten wordt inzichtelijk gemaakt waar de ondernemers staan en wat het effect is van aanpassingen in de bedrijfsvoering. Dit om ook in de toekomst efficiënt en duurzaam melk te kunnen blijven produceren.”

In de provincie Zuid-Holland moet, naast de doelen rond natuur en water, een forse reductie van stikstof en broeikasgassen plaatsvinden, voortvloeiend uit de wet stikstofreductie en natuurbescherming. In de agrarische sector kan dat onder andere bereikt worden door vergaande innovaties en stalmanagement. Het fieldlab Groene Hart is een belangrijk vervolg in dit proces.