Provincie vindt oplossing om af te zien van
handhaving deel PAS-melders

De provincie Overijssel heeft voor komend jaar stikstofruimte gevonden om bij een groot deel van de Overijsselse PAS-melders af te kunnen zien van handhaving. De provincie stelt voor landbouwgronden in provinciaal eigendom een bemestingsverbod in. Beweiden is op deze gronden nog wel mogelijk. Hierdoor ontstaat een tijdelijke reductie van stikstofuitstoot die gebruikt zal worden om af te kunnen zien van handhaving bij PAS-melders.

 

De afgelopen maanden heeft de provincie zich tot het uiterste ingespannen om de beste oplossing te zoeken voor PAS-melders waar handhaving loopt of dreigt. Mogelijke oplossingsrichtingen bleken telkens stuk te lopen op regels rondom staatsteun en juridische onzekerheid. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een oplossing mét enkele nadelen, maar wel mét juridische houdbaarheid en die niet in strijd is met staatssteunregels. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor 2023. De pachtgronden worden namelijk jaarlijks na een inschrijvingsronde voor de duur van een jaar uitgegeven.

 

Legalisatie

Met deze nieuwe tijdelijke oplossing kunnen PAS-melders op dit moment nog niet gelegaliseerd worden. In de huidige situatie, waarin veel Natura2000-gebieden overbelast zijn met stikstofdepositie, is vergunningverlening vrijwel niet mogelijk. Pas wanneer een dalende stikstofuitstoot juridisch kan worden aangetoond en daarmee het halen van natuurdoelen is geborgd, kunnen weer vergunningen worden verleend middels extern salderen. PAS-melders hebben daarbij de allerhoogste prioriteit voor de provincie Overijssel. Om daarmee snelheid te maken, staat de provincie dan ook in nauw contact met het Rijk om andere mogelijkheden te onderzoeken. De nu gekozen tijdelijke oplossing geeft ook meer tijd voor het legalisatieprogramma van het Rijksoverheid.

 

De provincie Overijssel doet een oproep aan andere grondeigenaren om samen te zoeken naar soortgelijke maatregelen, zodat ook voor de PAS-melders die nog niet volledig geholpen zijn met dit besluit ook een oplossing komt om voorlopig af te kunnen zien van handhaving.