salderen

Provincie Overijssel: extern salderen op beperkte schaal

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben besloten de vergunningverlening middels extern salderen op beperkte schaal te hervatten. Per individuele aanvraag voor extern salderen bekijkt de provincie of de natuur voldoende beschermd is tegen achteruitgang in het licht van de Wet natuurbescherming.

 

Om vergunningverlening mogelijk te maken zullen Gedeputeerde Staten de uitkomsten van de natuurdoelanalyses en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) juridisch verankeren. Om dit proces te bekrachtigen leggen Gedeputeerde Staten een voorstel voor aan Provinciale Staten. Daarnaast verbindt Gedeputeerde Staten een extra garantie aan hun besluit om tot voldoende stikstofreductie te komen. Wanneer het PPLG onvoldoende stikstofreductie realiseert, dan zullen aanvullende bronmaatregelen getroffen worden. De natuurdoelanalyses worden momenteel uitgewerkt en verschijnen uiterlijk in april 2023. Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied wordt uiterlijk 1 juli 2023 vastgesteld.

In de praktijk zal vergunningverlening in individuele gevallen op beperkte schaal mogelijk zijn. Aanvragen die geen extra depositie veroorzaken én bijdragen aan andere provinciale doelen worden beoordeeld. Het beperkt heropstarten van extern salderen is ook een stap die gezet wordt om in de nabije toekomst PAS-melders te kunnen legaliseren, waarover Gedeputeerde Staten besloot een regeling te starten om de onzekere situatie voor deze ondernemers op te lossen(verwijst naar een andere website).

Na het beschikbaar komen van de natuurdoelanalyses en de te maken afweging in het PPLG zal Overijssel indien nodig aanvullende bronmaatregelen treffen wanneer het PPLG onvoldoende stikstofreductie realiseert. Dit vloeit voort uit de verbreding van de stikstofopgave met de start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar óók water én klimaat. Nu aanvullende bronmaatregelen nemen, bijvoorbeeld door te normeren, staat op gespannen voet met een zorgvuldig gebiedsgericht proces dat nodig is voor de transitie in het landelijk gebied. Hiermee wil Overijssel voorkomen dat er maatregelen getroffen worden die uiteindelijk in de brede aanpak niet effectief blijken te zijn.