Provincie Noord-Holland koopt grond in Polder Mijzen

In Polder Mijzen (Ursem) koopt de provincie Noord-Holland 53 hectare grond. Ruim de helft van de grond ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een ander deel van de grond ligt buiten het NNN en kan onder andere worden ingezet als ruilgrond voor agrariërs die nu in het Natuurnetwerk ondernemen.

De verkopende partij heeft de provincie zelf benaderd met het aanbod de gronden te kopen. Met de aankoop van de grond is de provincie weer een stap dichterbij het versterken en herstellen van de natuur in Polder Mijzen. 

Gebiedsproces

In Polder Mijzen en Eilandspolder loopt een gebiedsproces. In dit gebiedsproces worden de verschillende landelijke en provinciale (wettelijke) opgaven opgepakt die er voor deze polders zijn op het gebied van natuur, landbouw, water en bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap. In de polders liggen stukken grond die binnen het Natuurnetwerk liggen, maar nog een agrarische functie hebben. De provincie overlegt daarom met betrokken grondeigenaren hoe zij de toekomst van hun bedrijf zien. Door ruilgrond aan te bieden buiten het NNN kan de provincie agrarisch ondernemers ondersteunen in dit proces.

Afronden Natuurnetwerk

In Noord-Holland lopen in de hele provincie gebiedsprocessen om de natuur sterker te maken. De provincie voert sinds 2019 actief grondbeleid om ruilgrond en gronden die binnen het Natuurnetwerk vallen te verkrijgen. Daarmee wil Noord-Holland het Natuurnetwerk afronden.

De provincie betrekt grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners om de natuur te versterken. Daarbij verliest Noord-Holland niet uit het oog dat er ook ruimte moet blijven voor andere doelen zoals een sterke economie, verduurzaming en recreatie.