Voetzoollaesies bij vleeskuikens

Heeft u een bedrijf met een bezettingsdichtheid categorie 3 (meer dan 39 kg/m² tot en met 42 kg/m²)? Dan moet u de voetzoollaesies op uw bedrijf volgen. De scores geeft u door aan Avined. U geeft de VZL-score per koppel per stal door.

Het Besluit houders van dieren stelt eisen aan vleeskuikens houden. Dit om het welzijn van deze dieren te verbeteren. Voetzoollaesies is een pootaandoening die ongunstig is voor het welzijn van de kuikens. Onder andere een slechte kwaliteit van het strooisel kan de aandoening veroorzaken. De overheid heeft samen met de pluimveesector een norm bepaald om voetzoollaesies te monitoren en terug te dringen.

Kuikens beoordelen

De beoordeling op voetzoollaesies gebeurt door alle slachthuizen in Nederland waar ze kuikens van categorie 3 slachten en door een aantal in België. Ga bij slacht in het buitenland na of dit gebeurt bij het slachthuis dat u gebruikt.

Meer informatie over de categorieën bezettingsdichtheid en de welzijnseisen die daarbij horen vindt u op de pagina Welzijnseisen voor vleeskuikens.

Controleur inschakelen

Laat u de vleeskuikens slachten in het buitenland? Let op dat het slachthuis de voetzoollaesies beoordeelt volgens de protocollen. Deze protocollen vindt u in bijlage 3 en bijlage 4 van de Regeling houders van dieren. Beoordeelt uw buitenlandse slachthuis voetzoollaesies niet volgens deze protocollen? Zorg dan dat een gecertificeerde controleur de levende kuikens in uw eigen stal beoordeelt.

VZL-score berekenen

Het slachthuis of goedgekeurde controleur beoordeelt de voetzoollaesies met punten. Hij bekijkt per koppel per stal 100 poten. Elke poot krijgt een van deze scores:

  • geen voetzoollaesies (score 0)
  • matige voetzoollaesies (score 1)
  • ernstige voetzoollaesies (score 2)

Van het slachthuis of de gecertificeerde controleur ontvangt u de VZL-score in punten. Deze score berekenen zij zo:

  • bij meting met een camerasysteem: VZL-score = (percentage dieren met score 0 x 0) + (percentage dieren met score 1 x 0,5) + (percentage dieren met score 2 x 2).
  • bij visuele meting: VZL-score = (aantal dieren met score 0 x 0) + (aantal dieren met score 1 x 0,5) + (aantal dieren met score 2 x 2).

De score ligt altijd tussen 0 en 200 punten. Hoe minder punten, hoe beter dit is.

Kuikens naar meerdere slachterijen

Worden de kuikens van één stal naar meer slachterijen afgevoerd? Dan stelt elke slachterij een score vast voor de vleeskuikens van die stal. De score van het grootste koppel telt en geeft u door aan Avined.

Voorbeeld

U voert 5.000 kuikens af naar slachterij A. Deze kuikens hebben een voetzoollaesiescore van 53. Daarnaast voert u 7.000 kuikens uit dezelfde stal af naar slachterij B. Deze kuikens hebben een voetzoollaesiescore van 65. De score die u voor het hele koppel doorgeeft is 65.

Gemiddelde VZL-score kalenderjaar

De gemiddelde VZL-score per kalenderjaar berekent u door de VZL-score van elke afvoer (per stal en per koppel) op te tellen. Dit deelt u door het aantal afvoeren (per stal en per koppel).

Gemiddelde VZL-score in Nederland

Hieronder vindt u de gemiddelde VZL-scores van Nederlandse vleeskuikenkoppels.

Gemiddelde VZL-scores

Maand2019202020212022
Januari55473838
Februari54533937
Maart56473629
April49342726
Mei37262122
Juni40252021
Juli35311520
Augustus38301822
September37301819
Oktober42351834
November47402842
December474033 

De VZL-score doorgeven

U geeft de VZL-score per koppel per stal door aan Avined.

Maatregelen bij te hoge scores

Is de gemiddelde score over een kalenderjaar op uw bedrijf lager dan 80 punten? Dan valt u binnen de wettelijke norm. U moet altijd blijven werken aan het (verder) verlagen van de VZL-score.

Score tussen 80 en 120 punten

Is de gemiddelde score op uw bedrijf tussen 80 en 120? Dan maakt u aan het einde van het kalenderjaar een plan om deze score te verbeteren. Noem hierin concrete maatregelen om de VZL-score lager te maken. U kunt aan een dierenarts of andere adviseur hulp vragen om dit verbeterplan te maken. Dit plan stuurt u voor 1 februari naar ons op. Later op deze pagina leest u hoe u dat doet. De maatregelen uit het verbeterplan voert u zo snel mogelijk uit. Het bewijs hiervan bewaart u minimaal 5 jaar.

Voorbeeld: In een kalenderjaar had u 2 stallen. In stal 1 was de gemiddelde VZL-score 84, in stal 2 was die score 90. U stuurt dan voor beide stallen een verbeterplan naar ons op.

Score boven 120 punten

Is de gemiddelde score op uw bedrijf boven de 120? Dan is de situatie ernstig. U neemt in het kalenderjaar dat hierop volgt onderstaande maatregelen.

Verbeterplan insturen

U maakt na afloop van het kalenderjaar een verbeterplan. Noem hierin concrete maatregelen om de VZL-score te verlagen. U kunt aan een dierenarts of andere adviseur hulp vragen om dit verbeterplan te maken. Dit plan stuur u vóór 1 maart naar ons op. Later op deze pagina leest u hoe u dat doet. De maatregelen uit het verbeterplan voert u zo snel mogelijk uit. Het bewijs hiervan bewaart u minimaal 5 jaar.

Verlagen bezettingsdichtheid

U verlaagt ook de bezettingsdichtheid in uw stal naar maximaal 39 kg/m2. De verlaging van de bezettingsdichtheid meldt u aan Avined. U doet dit 14 dagen voor opzet van een koppel, maar uiterlijk op 1 maart van het volgende kalenderjaar. De maximale bezetting van 39 kg/m2 hanteert u tijdens de rest van het kalenderjaar.

Verbeterplan opsturen

Bent u verplicht om een verbeterplan te maken? Dan verstuurt u dit op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning (niveau 2+) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

U kunt het verbeterplan digitaal versturen of per post naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verbeterplan VZL vleeskuikens
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Wij nemen contact met u op als wij vinden dat uw plan onvoldoende verbetering geeft en er volgens ons extra maatregelen nodig zijn.

Voetzoollaesies voorkomen

U kunt verschillende maatregelen nemen om voetzoollaesies bij uw vleeskuikens te voorkomen. Bijvoorbeeld door nat strooisel te voorkomen of het gebruik van gesloten verwarmingsinstallaties. Meer adviezen leest u in deze brochure van Wageningen UR Livestock Research.