Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het vanaf nu mogelijk financiering aan te vragen bij het Pilot-Investeringsfonds. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte onlangs bekend te starten met een  pilot van het Investeringsfonds van 9 miljoen euro, uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds. Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Minister Schouten: “Voor veel boeren is de keuze om duurzamer te ondernemen afhankelijk van de financiële mogelijkheden om te kunnen investeren. Ik ben blij dat we nu een start maken met het Investeringsfonds als onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Deze steun helpt het boerenbedrijf toekomstbestendig te maken. Het is een pilotfase dus we gebruiken alle inzichten die we opdoen ook voor de toekomstige vormgeving van het fonds.”

Pilot-Investeringsfonds duurzame landbouw

Het Investeringsfonds start met een pilotfase om ervaring op te doen en om te kijken of het fonds aan de verwachtingen voldoet om de gewenste omschakeling naar bijvoorbeeld biologische of natuurinclusieve landbouw op gang te brengen. Met een fondsvermogen van 9 miljoen euro kunnen naar verwachting ongeveer 35 ondernemers een financiering voor een omschakeling ontvangen van het Groenfonds. Agrarisch ondernemers moeten bij het indienen van hun bedrijfsplannen bij het Groenfonds specifiek aangeven hoe de omschakeling bijdraagt aan ten minste vijf van de acht gewenste doelen waarbij reductie van stikstofemissie altijd een van de doelen is. De andere doelen zijn: reductie van gewasbeschermingsmiddelen, broeikasgassen, nitraat en verbetering van biodiversiteit, de bodem, veevoergebruik en dierenwelzijn.

Nadere informatie over de voorwaarden en procedures van de pilot kunnen ondernemers vinden bij het Nationaal Groenfonds. 

Status andere onderdelen Omschakelprogramma

Naast het Investeringsfonds bestaat het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook uit een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan (‘Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling’) en één voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (‘Subsidieregeling Demonstratiebedrijf’). Naar verwachting worden de twee subsidieregelingen op 1 november dit jaar opengesteld.

Tijdens een omschakelperiode bijvoorbeeld naar biologische landbouw, hebben agrarisch ondernemers vaak tijdelijk hogere kosten en/of lagere opbrengsten. Daarvoor komt de werkkapitaalregeling beschikbaar, die de financiering van het benodigde werkkapitaal mogelijk maakt tijdens de periode van omschakeling. De werkkapitaalregeling wordt momenteel, zowel juridisch als in de uitvoering, verder uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Daarbij wordt gekoerst op een openstelling per 1 september 2021.