Perlka® : een garantie voor gezonde en veerkrachtige bomen

Samenvatting:
Onder de boomkwekers heeft de bemesting met kalkcyanamide/kalkstikstof oftewel Perlka® zich de laatste jaren ontwikkeld van een “insider tip” tot een eerder wijdverbreide maatregel. Wat zijn de bijzondere kenmerken van deze meststof en wat maakt dit zo interessant voor boomkwekerijen?

In de eerste dagen na het strooien lost de calciumcyaanamide op uit de mestkorrel en splitst zich verder op in cyanamide en gebluste kalk. Dit laatste zorgt voor een snel en intensief kalkeffect. Bijzonder interessant zijn de vele en gevarieerde nevenwerkingen van kalkstikstof. Binnen enkele dagen wordt de cyanamide in de bodem verder afgebroken tot ammonium en blijft dan nog vele weken in deze vorm, die niet gevoelig is voor uitspoeling, aanwezig. Daarom heeft calciumcyanamide zo’n gelijkmatige en langdurige werking en kan het ook vroeg in het voorjaar worden toegepast zonder gevaar voor verlies van effect.

De lange ammoniumfase heeft nog een voordeel: samen met de kalk bevordert zij de activiteit van de bacteriën, die verantwoordelijk zijn voor het composteren. De resten van het vorige gewas worden zo sneller afgebroken en op die manier wordt de ziektedruk verminderd. Als geen andere meststof bevordert calciumcyaanamide dus de bodemgezondheid. De meststof kan het best worden toegediend bij droog weer enkele weken voordat de knoppen uitbreken. De op te brengen hoeveelheid is afhankelijk van de stikstofbehoefte van het gewas. Bij nieuwe aanplant is het daarentegen doeltreffend gebleken om 14 dagen vóór het planten een iets grotere hoeveelheid kalkstikstof grondig in de grond te werken om de compostering van organisch materiaal – waaronder de wortelresten – te versnellen en de zaailingen een gezonde en veilige start te geven.

Karakteristieken:
Dit jaar wordt het 113-jarig jubileum gevierd van deze veelzijdige meststof Perlka®, om maar aan te geven hoe lang deze traditie al voortgaat. Geen enkele andere meststof creëert zulke gunstige bodemomstandigheden voor een gezonde groei:

  • Deze stikstofvorm heeft een bijzonder gelijkmatige en langdurige werking,
  • Perlka® heeft de hoogste kalkwaarde van alle stikstofhoudende meststoffen
  • Kalkstikstof bevordert de biologische activiteit in de bodem.

 

Deze minerale meststof werkt zeer gelijkmatig en langdurig en stopt tegelijkertijd de verzuring van de bodem en stabiliseert bijgevolg de kruimelstructuur van de bodem. Dit is zeer positief om een gezonde bodem te bekomen.

Perlka® is in de eerste plaats een minerale meststof, maar toch meer dan alleen maar kalk+stikstof.

In tegenstelling tot wat de benaming zou kunnen aangeven (en wat soms tot misverstanden leidt) komt bij het aanwenden van kalkcyanamide absoluut geen gas vrij  maar beweegt cyanamide zich vrij in de bodem. Overigens komt cyanamide onder natuurlijke omstandigheden voor bij bepaalde planten zoals sommige vlinderbloemigen (wikke).

Het is eveneens belangrijk om te weten hoe Perlka® precies werkt in de bodem.

Kalkcyanamide wordt in opeenvolgende stadia in de bodem omgezet.  In feite heb je direct na het strooien een zeer reactieve kalkfase. Hierbij komt de calcium vrij en wordt cyanamide gevormd. Deze componenten zijn verantwoordelijk voor de meeste speciale effecten van kalkstikstof. Micro-organismen zetten vervolgens de cyanamide via ureum verder om in ammonium. Hoe warmer de bodem, hoe sneller deze omzetting plaatsvindt. Door zijn unieke samenstelling komt er ook nog een nitrificatie-remmer tevoorschijn, zonder dat we deze er aan toegevoegd hebben. In feite is deze eeuwenoude meststof een zeer moderne meststof volledig aangepast aan de huidige behoeften inzake stikstofbenutting. Deze is bij wijze van spreken zeer hoog omdat er weinig of geen stikstof verloren gaat.

Kalkcyanamide blijft lange tijd in een stabiele ammoniumfase (van 6 tot 8 weken) en is daarom uitermate goed beschermd tegen uitspoeling. Op deze manier nemen de planten meer ammonium en minder nitraat op.

Toepassing:
Kalkcyanamide Perlka® is goedgekeurd als EG-meststof en komt overeen met het meststoftype “Nitraathoudende kalkcyanamide”. Het bevat in totaal 19,8 % stikstof (N) en ook 50 % CaO (bekalkende waarde) en heeft een korrelgrootte tussen 0,8 en 3,5 mm.
Bij het begin van de vegetatieperiode wordt 300 tot 400 kg/ha kalkstikstof Perlka® op een vochtige bodem, maar droog gewas, gestrooid. Kalkstikstof Perlka® is de enige stikstofhoudende meststof die door het langzaam werkende stikstof zorgt voor een gelijkmatige en beheersbare groei. Perlka® kan het best in het vroege voorjaar (de bloeitijd van de Forsythia – Chinees klokje ) worden gestrooid als de bodem al enigszins is opgewarmd. Indien er nog geplant of gezaaid dient te worden, strooi dan Perlka® 10 tot 14 dagen voor het planten of zaaien en werk deze meststof dan licht in (niet te diep ca 5 tot 8 cm). Zo is deze meststof uitermate geschikt voor kerstdennen. Het eerste jaar wordt best 300 tot 400 kg Perlka®/ha (= 30 tot 40 gram/m2) toegediend en dit 3 à 4 weken na het planten.  Nadien kan Perlka® elk jaar vroeg in de lente toegediend worden zolang de dennen nog in slaapmodus zijn. Bij bestaande loofbomen, coniferen en evergreens kan Perlka® op de grond tussen de gewassen heen aangebracht worden en dit voor het begin van de gewasgroei.

Opgelet: strooi altijd als de planten droog zijn, maar indien mogelijk op nog vochtige grond. De Perlka® korrels mogen niet aan de bladeren of naalden (in het geval van kerstdennen) blijven plakken, maar moeten doordringen tot op de bodem. Op deze manier wordt een optimaal effect bekomen en dit met een goede verdraagzaamheid.

Tenslotte nog is Perlka® ook de aangewezen meststof voor graszoden, gazons en golfterreinen. Hierbij is het advies ca 200 kg/ha Perlka® toe te dienen – idealiter wanneer de Forsythia bloeit – en dit bij een droge grasmat (dus niet bij dauw!), bij voorkeur is de bodem nog vochtig. Deze toepassing kan nog eens herhaald worden na 14 dagen. Let steeds op voor overlappingen, want deze kunnen de grasmat beschadigen. Volg altijd de officiële aanbevelingen na een bodemanalyse. Ga steeds tewerk met strooitoestellen die een exacte dosering garanderen.

Dr Wim Pacolet ; Adviseur voor AlzChem Trostberg GmbH, voor meer info zie ook www.perlka.com