Norm gepubliceerd voor de bepaling van sulfaatgehalte in meststoffen

Recent is NEN-EN 15749:2022 ‘Meststoffen – Bepaling van het sulfaatgehalte gebruikmakend van drie verschillende methodes’ gepubliceerd. Deze nieuwe versie van de in Europees verband opgestelde norm beschrijft drie verschillende methoden voor de bepaling van het sulfaatgehalte in meststoffen en vervangt de versie uit 2009.

NEN-EN 15749:2022 bevat drie verschillende methoden voor de bepaling van zwavel in de vorm van sulfaten: de gravimetrische methode, de methode die gebruik maakt van inductief gekoppelde plasma optische spectometrie (ICP-OES) en de methode die gebruik maakt van ion chromatografie (IC).

Gemaakte wijzigingen

Voor elke norm wordt periodiek bekeken of het nog aan de laatste stand der techniek voldoet en of er eventueel wijzigingen gemaakt moeten worden. In het geval van NEN-EN 15749:2022 zijn bijvoorbeeld de formule om het sulfaatgehalte als massafractie sulfaat en de normatieve referenties gewijzigd ten opzichte van de nu ingetrokken versie uit 2009. Daarnaast zijn er meer gegevens als resultaat van zogenoemde ‘interlaboratoriumtests’ toegevoegd.

Gelijkwaardige resultaten

Tijdens de interlaboratoriumtests zijn dezelfde monsters gebruikt in de drie verschillende testmethodieken. De statistische evaluatie op de verkregen resultaten heeft laten zien dat de drie methoden gelijkwaardige resultaten opleveren. Daarom kunnen alle drie worden gebruikt, en is het besluit van de gebruiker onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van de apparatuur.

Europese stimulering circulair grondstofgebruik

In Europa worden momenteel veel normen voor verschillende soorten bemestingsproducten ontwikkeld of herzien. Zo is de nieuwe wetgeving aangenomen voor bemestingsproducten (Fertilising Products Regulation (FPR) 2019/1009) sinds juli 2022 in werking getreden. De FPR bevat eisen aan verschillende Europese bemestingsproducten die zijn ingedeeld in productfunctiecategorieën zoals (kalk)meststoffen, bodemverbeterende middelen, biostimulanten, en verschillende inhibitoren. Europese (geharmoniseerde) normen beschrijven de methoden om te analyseren of aan de FPR wordt voldaan en worden ontwikkeld met en door de sector. Het doel van deze inspanningen is meer eenduidigheid binnen de EU, waarmee ook meer circulair grondstofgebruik wordt gestimuleerd. Nederland is verplicht deze normen over te nemen.

Meepraten over de inhoud van normen

NEN nodigt belanghebbende partijen uit die de ontwikkeling van normen op het gebied van analysemethoden voor bemestingsproducten nader willen volgen, of ook inspraak willen in de methoden. Dat kan door deel te nemen in de normcommissie(s) ‘Meststoffen’, ‘Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten’ en/of ‘Biostimulanten’.

Deze normcommissies fungeren als een breed platform waarin vertegenwoordigers van de private sector, brancheverenigingen, de wetenschap en de overheid elkaar ontmoeten en besluiten nemen over normen. Zij behartigen de Nederlandse belangen binnen de Europese Technische commissies CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’, CEN/TC 223 ‘Soil improvers and growing media’ en CEN/TC 455 ‘Plant biostimulants’, en de mondiale technische commissie ISO/TC 134 ‘Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances’. De normcommissies verzorgen de Nederlandse inbreng voor de internationale ontwikkeling van normen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normen in ontwikkeling, of over de normcommissies ‘Meststoffen’, ‘Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten’ en/of ‘Biostimulanten’,  kunt u contact opnemen met Lara van der Woude, tel. 015 2690 351 of afc@nen.nl.