Nieuwe stap in afremmen bodemdaling en afname broeikasgassen uit veenbodems

Provinciale Staten van Utrecht hebben de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ vastgesteld. In de strategie staat hoe tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems en de bodemdaling verminderd kunnen worden. De provincie wil in samenwerking met partners 50% reductie in 2030 behalen. De Regionale Veenweiden Strategie gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak waarin ook oog is voor opgaven zoals de stikstofproblematiek, de energietransitie en een goede waterkwaliteit. 

Met de strategie geeft de provincie invulling aan afspraken uit het landelijke Klimaatakkoord (2019). Vermindering van uitstoot en het remmen van de bodemdaling kunnen op verschillende manieren bereikt worden. De provincie zet in op drie sporen: hoger peil, technische maatregelen (waterinfiltratie) en in sommige gebieden andere vormen van landbouw of andere functies.

Toekomst landbouw

Het uitgangspunt is dat de landbouw in het veenweidegebied zich ontwikkelt naar een duurzame en vitale sector met een goed toekomstperspectief. Het plan is om samen, per gebied en met maatwerk, te kijken welke maatregelen het beste zijn. Boeren kunnen bijvoorbeeld waterinfiltratiesystemen aanleggen.  

De verwachting is dat op slim gekozen plekken ook ingezet kan worden op boeren op hoog water, natte teelten of andere vormen van grondgebruik. Dat vraagt de komende jaren ook om verder onderzoek naar welke verdienmogelijkheden er daarbij voor boeren zijn. Hiervoor is samenwerking met boeren, natuurorganisaties, gebiedsorganisaties, waterschappen en gemeenten belangrijk. Het proces zal nieuwe kennis opleveren en de waardevolle praktijkervaringen worden meegenomen richting de toekomst.

Combineren

Het is belangrijk om de maatregelen tegen bodemdaling, waar mogelijk, te combineren met het werken aan andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, de stikstofproblematiek, verhoging van biodiversiteit, de energietransitie en een goede waterkwaliteit. Door maatregelen per gebeid slim te kiezen en te combineren, zal de aanpak ervan elkaar versterken.   

Samenwerking

De strategie is samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Vijfheerenlanden ontwikkeld. Ook landbouw- en natuurorganisaties dachten mee. Voor de eerste paar jaar is er voldoende geld om in enkele gebieden aan de slag te kunnen. Voor de verdere financiering gaan provincie en waterschappen komende tijd in gesprek met het Rijk.