Nieuwe regionaal coördinator Collectief Midden Overijssel

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Midden Overijssel (CMO) is een samenwerkingsverband van grondgebruikers die zich inspannen voor de verbinding tussen natuur en landbouw. Sinds 2016 coördineert het collectief de organisatie en de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en telt ze inmiddels ruim 300 leden die in totaal 1400 hectare in beheer hebben in 2021. Daarnaast voert het collectief verschillende projecten uit, variërend van een project om de patrijzenstand in Twenterand te stabiliseren tot een GLB-pilot die zich richt op het implementeren van ecosysteemdiensten op het boerenbedrijf.

Juliëtte Huis in ’t Veld – van de Riet regionaal coördinator CMO
Door de uitbreiding van de taken die te maken hebben met de doorontwikkeling van het collectief gericht op het nieuwe GLB-NSP (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid – Nationaal Strategisch Plan) vanaf 2023, is Juliëtte Huis in ’t Veld – van de Riet vanaf begin januari de nieuwe regionaal coördinator voor CMO. In deze hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie van het collectief. Deze taken neemt zij over van de huidige regionaal coördinator Joachim van der Valk die deze functie vanaf nu volledig zal bekleden binnen het Collectief Noordwest Overijssel. Tot voor kort coördineerde hij beide collectieven.

CMO bestaat uit een bestuur – oorspronkelijk opgericht vanuit 7 agrarische natuurverenigingen – en een uitvoeringsorganisatie. De regionaal coördinator stuurt de uitvoeringsorganisatie aan, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is de verbinding tussen bestuur en werkorganisatie. Daarnaast zijn het komende jaar de ontwikkelingen binnen de organisatie van het collectief en de voorbereiding op de nieuwe GLB (ANLb) periode vanaf 2023 belangrijke taken.

Achtergrond: wat is het ANLb?
Voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) worden in Overijssel leefgebieden onderscheiden waarbinnen wordt gestreefd naar het behoud van een aantal doelsoorten dan wel dat enkele specifieke doelen nagestreefd worden. Binnen het werkgebied van het collectief zijn drie leefgebieden begrensd in de afgelopen periode: Open Grasland (weidevogelbeheer), Droge Dooradering (kleinschalig cultuurlandschap) en Water. Het leefgebied Open Akker is nog in een pilot-fase. Vanaf 2023 wordt naar verwachting ook het leefgebied Klimaat toegevoegd.

De verwachting is dat vanaf medio 2022 grondgebruikers in kerngebieden gebruik kunnen maken van een voorintekening om hun interesse voor het beheer van agrarische natuurpercelen kenbaar te maken. Het collectief zal dit faciliteren en coördineren.