Provincie zet volgende stap in het realiseren van de Natura 2000-doelen in de Oostelijke Vechtplassen

Het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 is door Noord-Holland en Utrecht vastgesteld. In het beheerplan staat beschreven welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en de verbetering van de natuur.

Met het in werking treden van het beheerplan wordt er een volgende stap gezet in het realiseren van de Natura 2000-doelen in het Oostelijke Vechtplassengebied. 

Beheerplan aangepast na ontvangst zienswijzen

Het beheerplan lag tussen 28 maart en 15 mei 6 weken ter inzage en treedt nu in werking. Er zijn 45 zienswijzen ingediend. In totaal hebben 18 van deze zienswijzen, die bijvoorbeeld gingen over ganzenbeheer en bedrijfsvoering in het gebied, geleid tot aanpassingen in de tekst van het beheerplan en actualisering van het beleid.

In de Nota van Antwoord is de reactie op alle binnengekomen zienswijzen te lezen. De indieners van de zienswijzen krijgen de Nota van Antwoord ook toegestuurd.

Beschermmaatregelen

Nu het beheerplan in werking treedt, gaat de provincie verder met de uitvoering van de beschermmaatregelen voor de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Dit wordt gedaan in samenwerking met verschillende partners, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel Gooi en Vecht en verschillende particulieren. De Oostelijke Vechtplassen is een gebied met een rijk landschap waar verschillende bijzondere plant- en diersoorten leven. De komende 6 jaar gaan de natuurbeheerders en het waterschap in het gebied aan de slag om de natuur te herstellen, versterken en beschermen.

De beschermmaatregelen zijn voor een deel nodig om de negatieve effecten van stikstofneerslag tegen te gaan. Door het teveel aan stikstof verzuren bijzondere vegetaties waardoor de biodiversiteit afneemt. Bovendien overwoekeren planten, zoals braamstruiken en grassen, de unieke soorten die in dit gebied voorkomen. Daarom worden maatregelen genomen als plaggen, extra maaien en het verwijderen van de woekeraars. Ook wordt vraat door ganzen en de rivierkreeften teruggedrongen. Daarnaast wordt het open landschap, natte rietmoerassen en waterriet hersteld ten behoeve van moerasvogels. Binnen de grenzen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden gronden gebruikt om de natuur verder te versterken en ontwikkelen. Bovendien wordt er gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit en aan gezond kwelwater dat ten goede komt aan de natuur.

Natura 2000

De Oostelijke Vechtplassen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De Natura 2000-gebieden in Nederland zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde unieke vegetaties (habitattypen) en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. 

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan worden afgestemd met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en komen voor een gedeelte binnen deze Aanpak tot uitvoering. Meer informatie over de Aanpak is te vinden op www.vechtplassen.nl