Mogelijk fusie op komst tussen stichtingen Bureau Erkenningen en Groenkeur

Stichting Bureau Erkenningen en Stichting Groenkeur onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie per 1 januari 2022. Beide stichtingen zijn erkend en bekend van het beheren van persoons- en bedrijfscertificaten (schemabeheer) binnen het groene domein. Door samen te gaan in één stichting, ‘Groene Erkenningen’ genaamd, kan een grotere, meer robuuste organisatie ontstaan. De gecertificeerde bedrijven en personen krijgen door de samenwerking toegang tot het doorontwikkelen van vakmanschap met de onderwijskwaliteiten van de gezamenlijke AOC’s. Er komt een bundeling van het schemabeheer in richtlijnen die nauw verwant zijn aan elkaar.

Voorzitter Bastiaan Pellikaan van Stichting Bureau Erkenningen en Ineke Mastenbroek, voorzitter van Stichting Groenkeur, beogen met de mogelijke fusie een organisatie die extra meerwaarde creëert voor de deelnemende bedrijven, persoonscertificaathouders en hun opdrachtgevers. De mogelijke krachtenbundeling binnen de nieuwe Stichting Groene Erkenningen biedt naar verwachting een aantal voordelen:

  • Er ontstaat een breder netwerk van op elkaar aansluitende netwerken;
  • Uitwisseling van kennis en expertise: de (kleine) uitvoerende teams worden samengevoegd,
    waardoor uitwisseling van expertise plaats kan vinden;
  • De aanwezige kennis binnen technische commissies, vaststellingscommissies en colleges
    versterkt elkaar;
  • Automatiseringssystemen worden op elkaar afgestemd. Gecertificeerde personen en bedrijven
       en opdrachtgevers kunnen met één portaal hun kwalificeringen checken.


Behoud van merknamen
In het komende halfjaar treffen de besturen maatregelen om de organisaties voor te bereiden op een mogelijke fusie. Ineke Mastenbroek: ‘De aandacht zal uitgaan naar de inrichting van het onafhankelijke schemabeheer, een belangrijke asset om onder accreditatie te kunnen werken. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers blijven rekenen op de onverminderde inzet van de stichting om de kwaliteit en het vakmanschap van de sector te bevorderen.’ ‘Verduurzaming van de onderliggende sectoren is daarbij een inhoudelijk aandachtspunt’, aldus Bastiaan Pellikaan.
Terwijl er binnen de nieuwe Stichting Groene Erkenningen een mogelijke krachtenbundeling plaatsvindt, blijven de sterke merknamen ‘Groenkeur’ en ‘Bureau Erkenningen’ richting klanten, samenwerkingspartners en gecertificeerden bestaan.

Bureau Erkenningen
Stichting Bureau Erkenningen beheert schema’s voor persoonscertificering voor Gewasbescherming, Knaagdieren en mollen & woelratten (76.000 personen), dit is een overheidstaak als Zelfstandig Bestuurs Orgaan. Daarnaast is Bureau Erkenningen schemabeheerder voor twee persoonsgebonden certificeringen. Dit zijn het AOC-Keurmerk voor scholingen Flora & Faunabeheer, voor de gedragscodes natuurbescherming, en het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC). Bureau Erkenningen is als werkorganisatie van de gezamenlijke AOC’s, ondergebracht bij Stichting Aeres Groep, die de rol van penvoerder vervult.

Groenkeur
Stichting Groenkeur beheert sinds 2003 bedrijfscertificaten (ca. 200 bedrijven) voor Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening, onder accreditatie gekoppeld aan ISO9001. Groenkeur heeft daarnaast een productcertificaat voor Duurzamere Boomkwekerijproducten en beheert vijf persoonscertificaten (ca 2.500 personen), waaronder het landelijk register voor Boom Veiligheids Controleurs en Dak- & Gevelbegroeners. In 2019 is samen met de Vlinderstichting Kleurkeur opgezet, zowel als persoons- en als bedrijfscertificaat. In 2020 is het certificaat Veilig Werken op Hoogte voor groene daken & gevels geïntroduceerd. In 2021 volgt inspecteur NEN 2767 groen.