Rijntakken

Kaart opnieuw aangepast: minder stikstofgevoelige natuur in Rijntakken

Provincie Gelderland paste opnieuw de kaart aan die de stikstofgevoelige natuur in het Gelderse deel van het Natura 2000-gebied Rijntakken weergeeft. Er is 622 hectare van de kaart gehaald.

Gebruikte grond zonder stikstofgevoelige natuur

Het gaat om agrarisch gebruikte grond waar zeker geen stikstofgevoelige natuur is. Voor nog eens circa 1.500 hectare in hetzelfde gebied is verder onderzoek op de percelen zelf nodig. De hectares die nu van de kaart af gaan, tellen niet mee in een stikstofbeoordeling. Dit kan betekenen dat een nabijgelegen ondernemer makkelijker een natuurvergunning kan krijgen.

Onderzoek naar kaarten

Provincie Gelderland begon in 2021 met versneld onderzoek naar agrarische percelen die in het rekenprogramma AERIUS zijn aangeduid als stikstofgevoelig. Hierover zijn ook Statenvragen en Kamervragen gesteld. AERIUS is het programma voor het uitrekenen van stikstofbelasting op een perceel. Provincie Gelderland beheert de kaarten met de daarop aangegeven stikstofgevoelige natuur. Met behulp van deze kaarten berekent AERIUS of er stikstofeffecten op stikstofgevoelige natuur zijn. En of er dus een vergunning nodig is.

Veldonderzoek nodig

In juni 2021 haalde Provincie Gelderland ongeveer 2.000 hectare van de kaart op basis van bureauonderzoek. Toen bleef zo’n 2.200 hectare over waarvoor aanvullend onderzoek in het veld nodig was. Dat is voor de eerste hectares nu gebeurd. Er blijft voor 2022 nog zo’n 1.500 hectare over waar verder onderzoek nodig is. Voor het uitvoeren van veldwerk op percelen die in eigendom zijn van particulieren, vraagt Provincie Gelderland toestemming om deze te betreden. Dit doet Provincie Gelderland met een brief met daarin ook de reden van het veldwerk.

Voorzorgsbeginsel

Stikstofgevoelige natuur komt alleen voor in Natura 2000-gebieden. In de Rijntakken gaat het nu vooral om leefgebieden van vogels en andere dieren. Om te bepalen of een stikstofgevoelig leefgebied-type daadwerkelijk voorkomt, is landelijk in eerste instantie een beoordeling gemaakt op basis van het voorzorgsbeginsel. Als niet zeker is dat er géén stikstofgevoelig leefgebied-type is, geeft de kaart een perceel weer als stikstofgevoelig leefgebied-type. Daarna volgt een verfijning om zo met onderzoek te bepalen of er inderdaad sprake is van stikstofgevoelige vegetatie. Bij iedere update van AERIUS wordt de informatie uit deze nadere analyse verwerkt. Aangezien het om veel verschillende gebieden gaat, is het niet mogelijk om alles in één keer te verfijnen. Dat gebeurt in etappes.

Lopend onderzoek naar Rijntakken

Het lopende onderzoek heeft alleen betrekking op percelen in Natura 2000-gebied Rijntakken. In 2021 onderzocht Provincie Gelderland vooral intensiever gebruikte graslanden. In 2022 gaat het daarnaast om soortenrijke graslanden. Door het grote aantal percelen en het late hoogwater in de zomer van 2021, kon Provincie Gelderland dat jaar niet alle percelen bezoeken en beoordelen. In 2022 gaat Provincie Gelderland door met het veldonderzoek. De betreffende grondgebruikers zijn hiervan op de hoogte.

Meest recente informatie bij vergunningverlening

Rond 1 mei 2022 is de ligging van de opnieuw beoordeelde percelen zichtbaar via de website van Provincie Gelderland website. De resultaten uit de veldcheck van 2021 nam Provincie Gelderland vooruitlopend op de verwerking in AERIUS 2022 mee in concrete vergunningaanvragen. De nieuwe informatie verwerkt Provincie Gelderland waarschijnlijk pas eind 2022 in AERIUS. Zodra de gegevens van het vervolgonderzoek van dit jaar beschikbaar zijn, informeert Provincie Gelderland u daarover.  Voor de zomer organiseert Provincie Gelderland een online bijeenkomst over de aanpassing van de habitatkaarten.