Metingen bodemkwaliteit voor bepaling meerwaarde grasland

In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland.

In dit onderzoek vergelijken onderzoekers en experts van Louis Bolk Instituut, Wageningen Environmental Research en De Vlinderstichting de biodiversiteit en functionaliteit van blijvend grasland, productief grasland en extensief kruidenrijk grasland met elkaar. Afgelopen maand is op 36 percelen op zand de bodemkwaliteit van deze percelen gemeten.

Er is gemeten aan de chemische bodemkwaliteit, fysische bodemkwaliteit (visuele bodembeoordeling, indringingsweerstand, waterinfiltratie) en biologische bodemkwaliteit (schimmels, bacteriƫn, nematode, springstaarten en mijten, en regenwormen).

Vanuit de gestelde doelen rondom biodiversiteit in de melkveehouderij is er veel aandacht voor kruidenrijk grasland. Dit gebeurt onder meer door biodiversiteitsdoelstellingen vanuit de verschillende melkfabrieken, zoals de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Daarnaast het je certificeringsschema van ‘On the way to PlanetProof’, waarin ook kruidenrijk grasland is opgenomen. Dat is ook een vereiste in de melkstroom van A-ware voor AH.

Kruidenrijk grasland kent een brede spreiding in samenstelling, waarbij twee belangrijke typen onderscheiden worden, namelijk:

  1. Extensief kruidenrijk grasland met als primaire doel specifieke biodiversiteit zoals onder andere weidevogels en secundaire doel functionaliteit voor de bedrijfsvoering.
  2. Productief kruidenrijk grasland met als primaire doel functionaliteit voor de bedrijfsvoering en secundaire doel effect op de biodiversiteit waaronder het vergroten van het nectaraanbod t.b.v. bloembezoekende insecten zoals bepaalde hommels.


In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van deze twee typen kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie in vergelijking met regulier blijvend grasland onderzocht. Hiervoor zijn in 2020 op 12 locaties in Nederland de combinaties van deze drie typen grasland geselecteerd (totaal 36 percelen). Afgelopen jaar zijn hier metingen en observaties gedaan op het gebied van botanische samenstelling, productie en voederwaarde, bloembezoekende insecten, bodemgebonden insecten, vogels en bodemkwaliteit. In 2022 zullen de metingen een vervolg krijgen. Het project wordt vervolgens in 2023 afgerond.

Het onderzoek is een Publiek Private Samenwerking (PPS), gefinancierd door ZuivelNL, Rabobank, Wereld Natuur Fonds en het Ministerie van LNV.