Maaskracht en Collectief Rivierenland gaan samenwerken voor veilige en natuurlijke uiterwaarden langs de Maas

Maaskracht gaat samenwerken met Collectief Rivierenland, waarin zes Agrarisch Natuurverenigingen zijn verenigd. Maaskracht verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het onderhoud van de uiterwaarden langs de Maas. Collectief Rivierenland gaat als onderaannemer van Maaskracht agrarisch natuurbeheer uitvoeren op graslandpercelen in de Gelderse uiterwaarden langs de Maas. Op deze manier wordt de kennis van de omgeving mét lokale agrarische ondernemers optimaal benut voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden. Op 19 juli 2023 is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Goed uiterwaardenbeheer is belangrijk voor een veilige afvoer van hoogwater en voor de versterking van de natuur. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met anderen maatregelen om het dichtgroeien van de uiterwaarden te voorkomen. Een van die maatregelen is het regelmatig begrazen en maaien van graslandpercelen. Maaskracht heeft hier met Collectief Rivierenland afspraken over gemaakt. Het uitgekiende begrazingsbeheer is gericht op het ontwikkelen van soortenrijke graslanden, zoals stroomdalgraslanden, kruiden- en faunarijk hooiland en glanshaverhooiland. De Agrarisch Natuurverenigingen ‘De Capreton’ en ‘Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal’ spelen een belangrijke rol in de uitvoering. De agrariërs die werkzaamheden uitvoeren zijn allen lid van een van de Agrarisch Natuurverenigingen.

Collectief Rivierenland

Collectief Rivierenland is een samenwerking van zes agrarische natuurverenigingen, boeren, burgers en vrijwilligers die zich inzetten voor agrarisch natuurbeheer in het Gelderse Rivierengebied. Twee van deze agrarische natuurverenigingen zijn dus betrokken bij het graslandbeheer in het projectgebied van Maaskracht. Op deze manier wordt de kennis, ervaring en betrokkenheid benut van families en organisaties die al generaties lang verbonden zijn aan het gebied. Betrokken agrariërs hebben de ambitie om natuurinclusief te ondernemen en hun bedrijfsvoering te extensiveren.

Vegetatielegger leidend voor groenonderhoud en natuurbeheer

De natuur in de uiterwaarden is ontzettend divers vanwege de aanwezigheid van zowel grasland en ruigte als van bos en struikgewas. En de natuur verandert ook nog eens ieder seizoen en ieder jaar onder invloed van groei, het grazen van dieren, zon, wind en water. Rijkswaterstaat zorgt dat al die veranderingen blijven passen in de normen voor de doorstroming van (hoog)water. Maar ook dat de waterkwaliteit verbetert en de riviernatuur versterkt wordt. De normen en uitgangspunten daarvoor zijn vastgelegd in de zogenoemde vegetatielegger. Op basis van die vegetatielegger verricht Maaskracht – en dus ook Collectief Rivierenland – groenonderhoud en voert ze natuurbeheer uit in de uiterwaarden van de Maas.

Waardengedreven Onderhoudscontract Uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft het beheer en onderhoud in de Uiterwaarden van de IJssel, Rijntakken en Maas georganiseerd via het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU). Dat is een manier van aanbesteden die minder uitgaat van de opdrachtgever-opdrachtnemer en meer van samenwerken gebaseerd op waarden. De vijf waarden optimale samenwerking, maximale klantwaarde, eerlijk werk voor eerlijk geld, leren van en met elkaar en werken vanuit de bedoeling staan centraal en op basis daarvan maken Rijkswaterstaat en de opdrachtpartner samen keuzes. Omdat de samenleving ‘de klant is waarvoor maximale klantwaarde dient te worden gerealiseerd’ is deze samenwerking een mooie invulling daarvan. Het beheer en onderhoud gebeurt natuurlijk en duurzaam, door gebruik te maken van de kennis van de omgeving zijn er minder verrassingen en door lokaal samen te werken is het draagvlak voor bepaalde werkzaamheden of maatregelen van nature groter.

Maaskracht Uiterwaardenbeheer

Maaskracht is een krachtenbundeling van de familiebedrijven Aannemersbedrijf Van Wijlen, Aannemersbedrijf M.J. Smits en Van de Wetering Infra, ondersteund door Tenders & Projects. In opdracht van Rijkswaterstaat voeren deze bedrijven onderhoud uit in de uiterwaarden van de Maas. Die werkzaamheden bestaan uit inspecties & monitoring, vegetatieonderhoud, natuurbeheer, én grond-, weg- en waterwerken aan o.a. geulen, plassen en oevers.