LTO Noord en FAC willen investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland

LTO Noord en FAC hebben wederom de krachten gebundeld. In Green Paper Flevoland 2023 ‘Een nieuwe impuls voor een natuurinclusieve samenleving’ beschrijven zij hoe boeren en tuinders de komende jaren willen meedenken en meewerken aan een natuurinclusieve samenleving in Flevoland. In 2019 hebben de twee partijen ook al gezamenlijk een Green Paper aangeboden aan de provincie, met als resultaat meer aandacht voor biodiversiteit en akkervogels.

Er zijn tal van initiatieven om de land- en tuinbouw in Flevoland toekomstbestendig te maken en het agro-natuur netwerk te versterken. Provincie en waterschap bevorderen die initiatieven actief. Bijvoorbeeld uitbreiding van de regeling voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), het Actieplan Bodem en Water, de Opgave Landbouw Meerdere Smaken, Actieplan Biodiversiteit en Agenda Biodiversiteit. De initiatieven hebben tot dusverre waardevolle resultaten opgeleverd en bieden veel kansen voor een mooier landschap en een natuurinclusievere samenleving.

Volop kansen in Flevoland

Arnold Michielsen, provinciaal voorzitter LTO Noord Flevoland: “Er liggen voor boeren en tuinders veel kansen op het gebied van natuurinclusiviteit, circulariteit, klimaat, bodemkwaliteit en het watersysteem. In de Green Paper hebben wij concrete speerpunten opgesteld. Als we hiermee aan de slag kunnen gaan dan levert de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan een duurzamer en vitaler Flevoland.”

Peter Bentum, voorzitter Flevolands Agrarisch Collectief: “Wij zitten bij de boer aan de keukentafel en weten daardoor wat er speelt en waar draagvlak voor is. Op deze wijze ondersteunen wij de boer integraal bij het toekomstbestendig maken van zijn bedrijf.”

Wat willen LTO Noord en FAC onder andere bereiken: 

•    het beheer voor boerenlandvogels verder versterken;
•    een sterke rol in gebiedsprocessen o.a. in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG);
•    een leidende rol voor het FAC in de vormgeving en realisatie van dooradering van het landelijk gebied;
•    in brede zin betrokken worden bij initiatieven, wet- en regelgeving die het landelijk gebied aangaat om zo toekomstbestendigheid van de landbouw te garanderen;
•    een actieve rol in het signaleren van vraagstukken, die leiden tot projectvoorstellen die aansluiten bij de motivatie van de boeren.

In de Green Paper Flevoland zijn hiervoor 6 concrete speerpunten geformuleerd en daarbij wat daarvoor nodig is van de provincie en het waterschap.