LTO Nederland en Kadaster bekrachtigen wederzijdse samenwerking

Het Kadaster en LTO Nederland bekrachtigen hun wederzijdse samenwerking in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Marjolein Jansen, lid van de Raad van Bestuur bij het Kadaster, en Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, ondertekenden op dinsdag 31 augustus deze overeenkomst.

“Vakmanschap en innovatiekracht vanuit de ondernemer zelf zijn cruciaal bij de verdere verduurzaming van de agrarische sector. Dat geldt ook voor vraagstukken rondom water. Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen we boeren en tuinders nog beter steunen om vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer tot mooie resultaten te komen,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland. 

“Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer levert een bijdrage aan de duurzame transitie van het landelijk gebied. Zowel LTO Nederland als het Kadaster hebben elk hun eigen rol en unieke kennis en ervaring in het landelijk gebied. Door samen te werken geven we, samen met de boeren en tuinders, een belangrijke impuls aan de verduurzaming van de agrarische sector en dragen we op die manier bij aan het behalen van maatschappelijke doelen op bodem- en waterkwaliteit, ” zegt Marjolein Jansen, Raad van Bestuur Kadaster.

Schoon en voldoende water

Het DAW is een initiatief van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. In het DAW werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of om het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Het DAW levert zo – samen met diverse partners – een bijdrage aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. De Unie van Waterschappen, ministeries van Infrastructuur en Water en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincies zijn belangrijke partners in dit programma.

LTO Nederland en het Kadaster faciliteren in het proces van het DAW. Onder meer door het begeleiden en ondersteunen van projecten en gebiedsprocessen en door verbindingen tussen agrarische ondernemers en waterbeheerders tot stand te brengen. Dit doen beide partijen sinds 2017 met hulp van het zogeheten DAW Supportteam. De samenwerkingsovereenkomst bevestigt de inzet van het Supportteam.
LTO Nederland hecht grote waarde aan deze samenwerking vanwege de faciliterende rol en  de expertise die het Kadaster meebrengt bij het ondersteunen en begeleiden van gebiedsprocessen en projecten.

Verkavelen voor groei
In de samenwerkingsovereenkomst wordt ook de samenwerking tussen Kadaster en LTO Nederland in het project ‘Verkavelen voor groei’ voortgezet. Beide partijen zijn de grondleggers van dit project. Met de aanpak in Verkavelen voor groei wordt een situatie gecreëerd waarbij boeren economisch erop vooruit gaan en tegelijkertijd overheidsprojecten gerealiseerd kunnen worden. Ondernemers en andere betrokkenen in het gebied maken zelf het ruilplan om bijvoorbeeld agrarische structuurverbetering, natuur, water of andere maatschappelijke doelen te realiseren.

Rol van het Kadaster
Met het realiseren van de agrarische wateropgaven is ook agrarische grondmobiliteit gemoeid. Dit doordat het samengaat met ontwikkeling van agrarische bedrijven en het realiseren van overheidsdoelen waarvoor agrarische grond verworven moet worden, bijvoorbeeld bij waterberging, beekherstel of langs waterlopen. Het Kadaster is gevraagd mee te werken vanwege onze onafhankelijke positie en de kennis over en ervaring met grondruil en in gebiedsgericht maatwerk. Concreet gaat het vooral om actieve kennisdeling en om het inspireren en verbinden van agrariërs en waterschappers.

Rol van LTO Nederland
Samen met de regionale LTO-organisaties LTO Noord, LLTB en ZLTO, met agrarische collectieven en andere partijen heeft LTO Nederland het bereik om met alle agrarische ondernemers in gesprek te gaan over de doelen en maatregelen die zij kunnen en willen nemen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. Boeren en tuinders hebben praktijkervaring en weten als geen ander welke maatregelen passen op het boerenbedrijf. Dat vakmanschap is onontbeerlijk, en LTO heeft de kennis en kunde om dat in beeld te brengen en te delen.