Nieuw plan voor 2e oeververbinding

Tijdens een persconferentie, 16 december bij het Greenport Boskoop kantoor, is een nieuw model op de zuidelijke variant voor een 2eoeververbinding gepresenteerd.

Bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied en de daarin gevestigde ondernemingen zijn essentiële randvoorwaarden voor het toekomstperspectief. Dat gaat om de grotere infrastructuur in de regio en tegelijk ook om de fijnmazige logistiek daarbinnen. Op beide punten is er werk aan de winkel. Onze Greenport dreigt dicht te slibben. Dat vergt grote en kleinere oplossingen. Daaraan wordt weliswaar gewerkt, maar dit zijn uiterst moeizame processen, met veel verschillende belangen en belanghebbenden. Daarom heeft Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop samenwerking gezocht met het overige georganiseerde bedrijfsleven in de regio: Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en Rijnstreek Koepelberaad. En met het Dorpsoverleg Boskoop, dat de gehele samenleving in Boskoop vertegenwoordigt.

 

Bereikbaar Gouwe Alliantie

Samen met de andere ondernemersorganisaties in het gebied (Bedrijvenvereniging ITC, VOA, Rijnstreek Koepel Beraad) en het Dorpsoverleg Boskoop heeft st. Belangenbehartiging Greenport Boskoop de Bereikbaar Gouwe Alliantie gevormd. Die heeft alle drie de varianten die nu zijn uitgewerkt voor een 2e oeververbinding in Boskoop beoordeeld en geconcludeerd dat de zuidelijke variant veruit het meest rendement oplevert, zowel voor de kern Boskoop als die van Waddinxveen. Deze variant is nu midden in de woonwijk Snijdelwijk geprojecteerd, een onwenselijke situatie is de algemene opinie. Daarom stelt de alliantie voor om hem iets te verplaatsen tot net ten zuiden van de Snijdelwijk, door/langs het Gouwebos. Mét de voorwaarde dat verlies aan natuur en recreatiegebied wordt (over)gecompenseerd. Dat is zeer goed mogelijk ter plaatse.

 

Alle mogelijke oplossingen onderzoeken

Het is bekend dat Waddinxveen tot nu toe geen medewerking verleent aan welke variant dan ook op eigen grondgebied. De oproep van de Bereikbaar Boskoop Alliantie is om alle mogelijke oplossingen een kans te geven en dan tot een besluit te komen.

Dit is in de vorm van een brief aan de Bestuurlijke Afstemgroep – waarin besluitvorming over de varianten wordt voorbereid door gemeenten, provincie en waterschap – gestuurd.

De gehele brief is hier te lezen.