Koninklijke VHG, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek aan de slag met biodiversiteit in de stad binnen Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel

VHG, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek markeren hun inzet voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel met het ondertekenen van een pledge. [V.l.n.r. op foto] Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter NL Greenlabel; Louise Vet, voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel; Egbert Roozen, directeur Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners; Roel van Dijk, directeur Stichting Steenbreek

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), NL Greenlabel en Stichting Steenbreek gaan binnen het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan de slag met biodiversiteit in het stedelijk gebied. VHG en NL Greenlabel hebben zich onlangs aangesloten bij de coalitie. Stichting Steenbreek was al enige tijd lid.

De woningbouwopgave voor de komende tien jaar legt een enorme druk op zowel het bestaande stedelijke gebied als op de groene ruimte die door bebouwing in beslag wordt genomen. Om het verlies aan biodiversiteit terug te dringen en waar mogelijk te herstellen, moet de stedelijke biotoop zodanig integraal worden ontwikkeld dat planten en dieren er hun plaats kunnen (blijven) vinden. Doel is om te komen tot planontwikkeling die een positieve bijdrage levert aan de lokale ecologie en aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners.

Biodiversiteit in het stedelijk gebied
Hoe benutten we het stedelijke gebied voor behoud en versterking van biodiversiteit? Welke interventies, gebaseerd op natuurinclusiviteit (ecosysteemdiensten, natuurinclusief bouwen, en groene infrastructuur) kunnen we hiervoor doen? Hoe stimuleren we de stakeholders in het stedelijke gebied om concrete acties te versnellen? En hoe komen we tot een duurzamer (ecologisch) beheer? Met deze vragen gaan de drie organisaties aan de slag binnen de coalitie van het Deltaplan.

Stevige basis
Aan de basis liggen de door VHG ontwikkelde concepten van De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en de Levende Openbare Ruimte en de NL Terrein- en Gebiedslabels van NL Greenlabel. In de aanpak van concrete acties kan daarnaast worden voortgebouwd op de campagnes die Steenbreek landelijk uitvoert en op de resultaten van de Green Deal 1.000 hectare stedelijke natuur.

Acties
De organisaties gaan de komende tijd gezamenlijk een actieplan uitwerken en presenteren aan de overige partners van het Deltaplan. Het doel is om daarmee, naast biodiversiteit in het landelijke gebied, een werkspoor biodiversiteit in het stedelijk gebied aan het Deltaplan toe te voegen en hierin het voortouw te nemen.

Kijk op www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Over de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en het boomspecialistische onderhoud.
VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.
Lees meer op www.vhg.org

Over NL Greenlabel
NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We beheren een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. NL Greenlabel maakt zich hard voor een natuurinclusieve samenleving waarin mens en natuur kunnen floreren. Hoe? Door overal waar mogelijk groen toe te passen: in particuliere tuinen, op daken, op bedrijventerreinen, in natuurgebieden en in de stad. Meer dan 160 partners, variërend van NL Professional tot kweker en van ecologisch bureau tot fabrikant, werken dagelijks aan het vergroenen en verduurzamen van de leefomgeving door producten en diensten aan te bieden die daarvoor de oplossingen bieden.  

Lees meer op https://www.nieuwestedelijkenatuur.nl/

Over Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek is de verzamelnaam van lokale netwerken in meer dan 170 gemeenten, die er in eerste instantie op gericht zijn de trend van verstening in de bebouwde gebieden te stoppen, ook in de particuliere ruimte. De methodiek van Stichting Steenbreek is met de rechtstreekse betrokkenheid van bewoners, ondernemers en overheden bij de vergroening van de private en publieke ruimte de versterking van de biodiversiteit en de effectiviteit van de klimaatadaptatie te realiseren. Naast de gemeentelijke deelnemers ondersteunen zeven provincies, vijf waterschappen, drie woningbouwcorporaties, drieëndertig organisaties en zeventien bedrijven de acties van Steenbreek.

Lees meer op www.steenbreek.nl