Inkomen in de boomkwekerij gemiddeld verbeterd

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2021 geraamd op circa 106.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is een stijging van bijna 15% ten opzichte van 2020. Deze stijging komt vooral door een toename in de opbrengsten door goede prijsvorming. Hiermee wordt de positieve inkomensontwikkeling die zichtbaar is vanaf 2017 voortgezet.

Terwijl het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid gemiddeld steeg, blijft er sectorbreed in de boomkwekerij onderscheid tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten. Bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de klantvraag en die dit kunnen combineren met verwerkingscapaciteit en goede contacten in de keten profiteerden hiervan het meest.

In de bloembollenteelt wordt voor 2021 een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje geraamd van ongeveer 150.000 euro, een toename van meer dan 50.000 euro ten opzichte van 2020. Dit is het hoogste inkomen dat ooit in deze sector werd gerealiseerd en is te danken aan een historisch goed prijsniveau. De verkoop van bloembollen voor het aflopende broeierijseizoen 2021/’22 werd positief beïnvloed door de grote vraag naar bloemen en dat zorgde in combinatie met een gematigde oogst voor hogere prijzen dan vorig jaar. Ook de vraag naar lelies en gladiolen voor export is ondanks of misschien wel vanwege de coronapandemie geheel hersteld en er is weer een uitbreiding van het areaal. In de opbrengsten is rekening gehouden met ontvangsten uit de coronasteunmaatregelen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van gemiddeld 60.000 euro per bedrijf. De kosten per bedrijf zijn wel toegenomen door schaalvergroting en prijsstijgingen van onder andere energie en meststoffen.

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2021 geraamd op circa 105.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is een stijging van bijna 15% ten opzichte van 2020. Deze stijging komt vooral door een toename in de opbrengsten door goede prijsvorming. Hiermee wordt de positieve inkomensontwikkeling voortgezet die zichtbaar is vanaf 2017. Naast gemiddeld goede opbrengsten stegen in 2021 ook de kosten voor boomkwekerijbedrijven. Kosten voor arbeid en plantmateriaal, de grootste kostenposten op het bedrijf, zijn toegenomen evenals kosten voor energie en gewasbescherming. Naast het stijgen van de arbeidskosten spelen rondom arbeid ook de beschikbaarheid, deskundigheid en vaardigheden van personeel. Dit is voor veel boomkwekerijbedrijven een blijvend punt van zorg. Terwijl het gemiddelde inkomen steeg, blijft er sectorbreed in de boomkwekerij onderscheid tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten. Bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de klantvraag en die dit kunnen combineren met verwerkingscapaciteit en goede contacten in de keten, profiteerden hiervan het meest.

Op de vollegrondsgroentenbedrijven wordt voor 2021 een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje geraamd van circa 80.000 euro. Door ontvangsten uit coronasteunmaatregelen van gemiddeld 40.000 euro per bedrijf blijft het inkomen op een vergelijkbaar niveau met de zes voorgaande jaren. De financiële opbrengsten per bedrijf stegen in 2021 naar verwachting met ongeveer 10% ten opzichte van 2020. De omzet uit vollegrondsgroenten bleef in 2021 door een gemiddeld vrijwel gelijk productievolume en prijsniveau hetzelfde. De gemiddelde kosten worden voor 2021 8% hoger geraamd, wat met name voor rekening komt van de grote kostenposten betaalde arbeid, materiële activa en kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming.

In de fruitteelt wordt het gemiddelde inkomen voor oogstjaar 2021 geraamd op circa 45.000 euro per onbetaalde aje. Dit is ongeveer 25.000 euro lager dan in oogstjaar 2020 wat de boeken in gaat als een goed jaar voor de fruittelers. De kosten voor het telen van fruit namen toe door met name sterke prijsstijgingen van energie en meststoffen en hogere arbeidskosten. De perenproductie bleef fors achter op eerdere jaren, waardoor de prijzen wel hoger waren dan van oogstjaar 2020. De appelprijzen lagen door de ruime oogst juist beduidend onder het niveau van een jaar eerder. De oorlog in Oekraïne geeft extra onzekerheid in de afzet voor de laatste maanden van het seizoen. De spreiding rond dit gemiddelde inkomen is altijd groot. Zo zijn er bedrijven die naast de productie van fruit ook inkomen halen uit het sorteren en verpakken van fruit (deels van eigen bodem en deels in opdracht) en daarmee een meer stabiele bron van inkomsten hebben. In de opbrengsten is rekening gehouden met ontvangsten uit coronasteunmaatregelen. In kalenderjaar 2021 bedroeg de uitkering van de TVL gemiddeld zo&39;n 15.000 euro per bedrijf.