Informatienet particulier bosbeheer

Het beheer van bos- en natuurterreinen wordt in Nederland deels gesubsidieerd. Daar is veel overheidsgeld mee gemoeid omdat het areaal bos- en natuurterrein toeneemt door de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Subsidiëring vindt plaats op basis van normkosten. Om te kunnen inschatten of die normkosten goed zijn gekozen is er informatie nodig betreffende de werkelijk gemaakte kosten van het beheer van bos. Het ministerie van Economische Zaken en WOT Natuur & Milieu willen informatie over de werkelijk gemaakte kosten van het beheer van bos door particuliere eigenaren. Dit project voorziet hierin.

Met het informatienet heeft het ministerie van LNV een essentiële bijdrage voor de wetenschappelijke onafhankelijke en actuele onderbouwing van beheersvergoedingen, namelijk de toetsing achteraf van daadwerkelijk gemaakte kosten (nacalculatie). Ander onderzoek voorziet in een inschatting vooraf (voorcalculatie).

Beoogd resultaat

  • Publicatie ‘Bedrijfsuitkomsten in de particuliere bosbouw’.
  • Deelnemersverslagen ca. 150 particuliere boseigenaren.

Aanpak

  • Realisatie van het sinds 1975 vigerende jaarlijkse onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten van particuliere boseigenaren.
  • Vastlegging van de administratie van ca 150 bosbedrijven.
  • Vastleggen van de administraties in het ARTIS datavastleggingssysteem.
  • Uitvoer van de gegevens via ARTIS ten behoeve van deelnemersverslagen.
  • Schrijven van een publicatie en publiceren resultaten via Agrimatie.nl.