‘Hoop op snelle oplossing voor PAS-melders’

De provincie Overijssel onderschrijft het advies van Johan Remkes om stevig aan de slag te gaan met de aanpak van stikstof in het belang van de natuur, het oplossen van de PAS-melders en met het oog op toekomstige vergunningverlening. Johan Remkes presenteerde zijn rapport op 5 oktober met een advies voor het oplossen van het stikstofprobleem. Overijssel sluit zich aan bij de gezamenlijke reactie van de provincies (IPO) op het rapport.

 

“Als provincie benadrukken we al langere tijd het belang van een snelle oplossing voor de PAS-melders. Ik ben blij dat dit in dit advies van Remkes topprioriteit heeft gekregen”, aldus gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Overijssel. “Een duidelijke en gestructureerde aanpak is het belang van ons allemaal. Voor de natuur en om vergunningverlening weer mogelijk te maken voor agrarische ondernemers, de bouw van huizen en wegen, voor de industrie. Remkes geeft ook nadrukkelijk aan dat alle sectoren hun bijdrage moeten leveren aan stikstofreductie. Dat past ook helemaal bij de integrale aanpak die we hanteren bij de gebiedsprocessen.”

Provincies aan tafel bij Remkes

De provincies gingen de afgelopen tijd twee keer met Remkes in gesprek. Namens de gezamenlijke provincies zegt de voorzitter van stikstofcommissie Edward Stigter: “Dit voelt voor iedereen als een belangrijk rapport. Wij vinden het verstandig dat wij hiervan een goede en scherpe analyse maken. Wij komen later met een uitgebreidere reactie op het advies.” De provincies benadrukken verder dat snel een duidelijk perspectief moet komen voor de landbouw. En dat verdere vertraging eigenlijk geen optie meer is. Remkes onderstreept de noodzaak in zijn advies en wil dat het Rijk kijkt naar nieuwe verdienmodellen voor agrariërs. Hoe dit landbouwperspectief er precies uitziet, maakt het Rijk later bekend.

‘Bal ligt bij het Rijk’

Gert Harm ten Bolscher wil op dit moment niet verder op de zaken vooruitlopen. “Het rapport is een advies aan het kabinet, daar ligt de bal nu. Ik kijk uit naar de reactie van het Rijk op dit rapport, want ik heb heel veel aanbevelingen en adviezen gehoord richting het kabinet”. Wel ziet hij dat het rapport van Remkes veel aanbevelingen bevat die aansluiten bij de Overijsselse 3×3 aanpak. Daarbij staan drie doelen centraal, wordt gewerkt binnen drie randvoorwaarden en wordt gezocht naar maatwerk voor drie categorieën boeren. Hierover is meer te lezen via: https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/stikstof/stikstof-3-3-aanpak/(verwijst naar een andere website)

‘Richting en perspectief’

“Ondanks de stevigheid van het rapport, biedt het rapport van Remkes ook richting en perspectief”, zegt Ten Bolscher. “Om gezamenlijk met de gebieden aan de slag te gaan om op een passende manier doelen te realiseren en tegelijkertijd ook de sociaal-economische waarde op het platteland te versterken, inclusief een toekomstbestendige agrarische sector in Overijssel.“