Het eerste bos voor de bossenstrategie Overijssel wordt aangeplant

Op 23 februari zijn door bestuurders van provincie en de terrein beherende organisaties Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit de eerste bomen geplant voor de uitvoering van de Overijsselse bossenstrategie. De aanplant vond plaats op een stuk grond vlak bij de N340 Vechtdalverbinding Balkerweg/N340. Met de bossenstrategie wil de provincie tot 2030 10% extra bos in Overijssel aan leggen.

Rond de N340 wordt de komende tijd op drie percelen die eigendom zijn van de provincie in totaal 3,7 hectare nieuw bos aangelegd. Het gaat om percelen bij de oprit en afrit N340/Balkerweg en bij afrit N340/Varsen. De bossen hebben de namen Duvelshutte, Grote Haarbos en Varsenerbos gekregen. Rijkswaterstaat legt op grond van de provincie hierna ook bos aan rondom deze locatie.

Leefomgeving en biodiversiteit

10% Extra bos betekent dat er in de provincie 3.900 hectare bos bij komt. Een deel daarvan, 1400 hectare, is compensatie voor de kap van bomen in Natura 2000 gebieden.

Bomen kappen in die natuurgebieden is soms nodig om het leefgebied van kwetsbare soorten planten en dieren die horen bij open landschap, zoals heide, te versterken en te vergroten. Op andere plekken zijn bomen juist weer een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en de natuur en zorgen voor biodiversiteit. Veel planten en dieren leven in en rondom bomen. Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering. Ook zorgen bomen voor verkoeling in steden en dorpen.

Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie Overijssel

“Goed dat de schop nu de grond in gaat om nieuw bos aan te leggen. En dit is nog maar het begin. En we gaan door met het uitbreiden van het areaal bos in Overijssel. Daarmee maken we samen, provincie, terrein beherende organisaties en inwoners die bos willen planten, de natuur in ons mooie provincie robuuster. Dit zorgt voor een groen en aantrekkelijk landschap voor toeristen en recreanten. Meer bos levert hierdoor ook een bijdrage aan de economie van het landelijk gebied.”

Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel

“Boscompensatie is noodzakelijk maar onze ambitie is groter. We willen Overijssel groener en biodiverser maken en daarom zorgen we voor extra aanplant in nieuwe natuur en in het landschap in de vorm van landschapselementen. Zo verbinden we ook natuurgebieden met elkaar.”

Susan Bonekamp, provinciehoofd Staatsbosbeheer

“Bossen zijn van grote waarde voor het klimaat, de biodiversiteit en onze leefomgeving. Soms moeten bossen plaats maken voor andere natuur om zo de Natura 2000 herstelopgaven te realiseren. Daarom is het van groot belang dat er snel meer bossen en bomen komen om de compensatieopgave in te vullen en de bossen in Nederland uit te breiden.”

Just Schimmelpenninck, secretaris vereniging Overijssels Particulier Grondbezit

“Vele particulieren willen nieuw bos aanleggen en bestaand bos revitaliseren. Daar liggen veel kansen voor nieuw bos in Overijssel.”

Subsidie bosaanleg

Grondeigenaren die grond willen omvormen naar bos kunnen sinds kort een subsidie aanvragen bij de provincie. Voor de afwaardering van de grond en de kosten voor aanleg van het bos kan er een subsidie worden aangevraagd. Meer informatie over deze regeling is te vinden op Verwijst naar een andere website www.overijssel.nl/subsidie