Herstel van de duiningang van het Noordhollands Duinreservaat afgerond

Na de oplevering van de nieuwe parkeerplaats van PWN langs de Meeuweweg in mei is nu ook de herplanting aan de westzijde gereed. Daarmee is het herstel van de duiningang van het Noordhollands Duinreservaat afgerond. De terreinen aan weerszijden van de Meeuweweg werden in 2021/2022 gebruikt tijdens de boringen onder de duinen door en het intrekken van de zeekabels voor de windparken Hollandse Kust Noord en west Alpha. 

Begin dit jaar is door aannemer NRG aan beide zijden van de Meeuweweg hard gewerkt aan de herinrichting van de duiningang. Zo zijn aan de oostzijde van de weg (op het grondgebied van Heemskerk) in samenwerking met PWN en de gemeente Heemskerk onder andere 35 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd met grasbetonstegels. Op de plek van de voormalige parkeerplaats liggen nu de mofverbindingen tussen de zee- en de landkabels van TenneT in de bodem. 

Nieuwe bomen en struiken 

Ook het grondwerk in de Driehoek van Beverwijk was medio mei al gereed. “Daaronder vallen ook de historische tuinderswallen, die rond 1900 in het gebied aanwezig waren”, vertelt Patrick Bakelaar, omgevingsmanager namens NRG. “Een deel van de oorspronkelijke vegetatie is teruggeplaatst met de toplaag. Deze laag met zaadmateriaal uit het gebied is voorafgaand aan de werkzaamheden opgeslagen in een depot. Voor het terugzetten van de nieuwe bomen en struiken was het wachten op dit plantseizoen in het najaar.” 

Jonge aanplant  

Met de nieuwe jonge aanplant in de Driehoek is de aanzet gegeven voor de terugkeer van het duinbos. Bakelaar: “In verband met de droge en schrale omstandigheden zijn er bomen geplant die kleiner zijn dan de oorspronkelijke bomen. Dat is bewust gedaan om de ontwikkeling van een sterk wortelnetwerk mogelijk te maken, zodat de bomen op die plek goed aanslaan en groeien. Met grotere bomen lukt dat in de praktijk vaak minder goed door de genoemde omstandigheden. Over enkele jaren zullen de bomen naadloos aansluiten op de rest van het bos in de Driehoek.” 

Wallen en glooiingen  

Met het herstel van het gebied zijn de duinwallen en glooiingen teruggebracht in de Driehoek. Bakelaar: “Met daartussen een duinvallei die doorloopt tot aan het bos. In de duinvallei vind je straks droog schraal grasland, aangevuld met kruiden en faunarijk grasland. Op de wallen zijn groepjes met struiken geplaatst en ook op de duinglooiing – die langs de camping loopt – staan nu struiken zoals duindoorn. De bomen waaronder zomereik, berk en meidoorn maken het plaatje straks compleet.”