Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa

De vraag naar houtige biobrandstoffen en –grondstoffen groeit, gedreven door de klimaatdoelen en de ontwikkeling naar de ‘biobased economy’. Maar, hoeveel emissie van broeikasgassen is er eigenlijk in de voortbrengingsketens van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen zelf?  De werkgroep CO2 emissiefactoren binnenlandse biomassa van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap start een project om dit inzichtelijk te maken. Daarbij worden Europese spelregels gevolgd over wat wel en niet meetelt.

De bedoeling van het project is om in de voortbrengingsketen van bijvoorbeeld shreds, chips, pellets, houtblokken standaardwaarden te bepalen, die gelden voor de Nederlandse praktijk. Die waarden komen transparant en toegankelijk beschikbaar op internet. Dat geldt ook voor de onderbouwing per ketenstap van de ingevoerde data, gemaakte keuzes etc. Geïnteresseerden kunnen daar vervolgens zelf mee rekenen. Het streven is opname in de lijst van www.CO2emissiefactoren.nl. Dit is de Nederlandse bron voor diverse analyse instrumenten om de CO2 voetafdruk te berekenen. De resultaten zijn eveneens in te voeren als zogenaamde ‘actuele waarden’ bij de methode Biograce.

In het project wordt een eenvoudige Excel module ontwikkeld van E-land Front-end. Hiermee kunnen ketenpartners voor één stap in hun bedrijfsproces, bijvoorbeeld transport, chippen of drogen zelf mogelijkheden voor lagere emissie van CO2eq  in de keten verkennen en presenteren. Bijvoorbeeld energiebesparing door kortere transportafstanden, een andere soort motoren of type machine of het gebruik groene stroom i.p.v. grijze. Ook hierin zullen de gegevens van de lijst van www.CO2emissiefactoren.nl worden gebruikt.

Ketenpartners -ondernemers die onder andere aangesloten zijn  bij AVIH en BVOR- worden daarbij betrokken zodat hun praktijkkennis actief wordt benut. Gekozen is voor een aanpak die transparant en inzichtelijk is voor de ketenpartners zelf en de afnemers. Het uiteindelijke doel is namelijk dat ketens en ondernemers met ‘best practises’ zich richting de afnemersmarkt kunnen onderscheiden en dat het een stimulans is om de bedrijfsprocessen hierop te optimaliseren.

Ondernemers die belangstelling hebben om hieraan bij te dragen kunnen contact opnemen met BVOR, AVIH of Zilverberg advies. De -voorlopige- resultaten worden gepresenteerd en bediscussieerd op een biomassabijeenkomst met de sector. Hiervoor is de middag van 23 november gereserveerd.