Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders

De provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim omgevingsverordening. Met deze handreiking kunnen ook biologische melkveehouders onder de uitzondering vallen, als ze aan de voorwaarden voldoen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “We hebben zojuist onze visie op de toekomst van de landbouw en voedselsector ter inzage gelegd. Om een derde fase in te kunnen gaan (3.0) is verduurzaming noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel, en daarom ook een concrete doelstelling, is te komen tot 500 natuurinclusieve bedrijven en 15% biologische landbouw. Deze handreiking om voor de uitzondering van stalaanpassing in aanmerking te komen, kan een extra stimulans zijn om naar een natuurinclusieve of biologische bedrijfsvoering om te schakelen.”

Uitzondering
De uitzondering voor verplichte stalaanpassing heeft de provincie opgenomen, omdat natuurinclusieve bedrijven vaak al een duurzame bedrijfsvoering hebben. Met de handreiking krijgen natuurinclusieve melkveehouders een handig instrument om aan te tonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Door de lage veebezetting, ruime weidegang en andere voorwaarden die gesteld worden aan een biologische bedrijfsvoering voldoen nagenoeg alle biologische melkveebedrijven ook aan de voorwaarden. Hierdoor scoren zij ook voldoende punten conform de handreiking.

Handreiking
De provincie Noord-Brabant heeft het Louis Bolk Instituut opdracht gegeven om een toetsingsinstrument te ontwikkelen voor natuurinclusieve bedrijven. Met behulp van dit instrument kunnen ondernemers zien welke aanvullende maatregelen zij nog moeten treffen om aan de uitzonderingsregeling te voldoen. De handreiking is gebaseerd op dit instrument in combinatie met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). De handreiking gaat niet uit van stalmaatregelen, maar van indicatoren die de gehele bedrijfsvoering omvatten en die bijdragen aan het halen van doelstellingen. Het gaat dan met name om verbetering van het bodem- en watersysteem, vergroten van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit en het beter sluiten van kringlopen (nutriënten, koolstof water).

Hagar Roijackers, gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak: “Natuur is belangrijk, maar dat betekent niet dat we ondernemen onmogelijk willen maken. De Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM) is integraal afgestemd op de natuur, water en bodem opgaven van de provincie Noord-Brabant. We geven ondernemers die al een duurzame bedrijfsvoering hebben daarmee meer mogelijkheden met respect voor onze natuurdoelen.”