Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden

​Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bezig met verschillende maatregelen om voor ondernemers de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Met de gepubliceerde ‘Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden’ worden aanbestedende diensten, zoals gemeenten, met adviezen gestimuleerd om een onafhankelijk klachtenloket op te zetten of deze te verbeteren.

Het kabinet heeft eerder aangekondigd de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor 87 miljard euro aan diensten en producten wordt ingekocht, verder te willen professionaliseren door onder andere de rechtsbescherming te verbeteren.

Voorbereiden op verplichte klachtenregeling
Elke opdrachtgever moet straks verplicht beschikken over een klachtenregeling met onafhankelijk klachtenloket. Ondernemers kunnen zo fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten en aanbestedende diensten kunnen deze tijdig herstellen. Ook komen er uitgebreidere en duidelijke motivaties voor gunningsbeslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken.

In aanloop naar de hiervoor benodigde wijziging van de Aanbestedingswet, heeft het ministerie van EZK nu een zogenoemde handreiking gepubliceerd om aanbestedende diensten voor te bereiden op de wetswijziging. Hiermee kunnen aanbestedende diensten alvast een slag maken met de professionalisering van hun klachtenloket. Op deze wijze kan verder worden gebouwd aan een professionele relatie tussen ondernemer en aanbestedende dienst.

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan de inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. Daarom zet het kabinet de laatste jaren in op verbetering de aanbestedingspraktijk. Dat gebeurt naast dit maatregelenpakket met (het vervolgprogramma van) Beter Aanbesteden waarmee de praktijk wordt verbeterd en de dialoog tussen overheden en ondernemers wordt verbeterd.