Grondaankoop provincie Utrecht biedt kans voor toekomstbestendige polder

De provincie Utrecht heeft de opstallen en percelen van een voormalig agrarisch en recreatiebedrijf in Nieuwersluis gekocht. Door deze grondaankoop kan de provincie in samenspraak met de omgeving beter inspelen op de verschillende opgaven voor het landelijk gebied. De eerste gesprekken om de mogelijkheden hiervoor te verkennen zijn al gevoerd met agrarische ondernemers en andere gebiedspartners uit de polder.

Het voormalig agrarisch bedrijf ligt in de polder Mijnden, een polder in de gemeente Stichtse Vecht, waar verschillende opgaven voor het landelijk gebied samenkomen. In afstemming met partijen uit het gebied wil de provincie de agrarische percelen inzetten voor het toekomstbestendig inrichten van de polder Mijnden. De aankoop biedt ruimte voor het aanpakken van onder meer landbouw, natuur, cultuurhistorie, waterkwaliteit en bodemdaling. Het idee is om ongeveer de helft van de percelen om te vormen naar natuur en de andere helft in te zetten voor toekomstbestendige landbouw. De opstallen wil de provincie snel verkopen. Over de precieze inrichting van de gronden start in de komende periode het gesprek met de betrokken agrarische ondernemers en de andere gebiedspartners. Hierbij is een afweging van belangen van betrokken partijen cruciaal.

Kansen voor de omgeving

De grondaankoop biedt een kans voor de omgeving en de gebiedspartners om de polder toekomstbestendig in te richten, waarbij meerdere belangen aan elkaar worden verbonden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het mogelijk maken van extensiveren van agrarische bedrijven en het ruilen van gronden, maar ook het verhogen van de biodiversiteit en het tegengaan van wateroverlast. De provincie vindt het belangrijk om de vervolgstappen met de omgeving te nemen. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) zegt hierover: “Door samen te werken en met elkaar in gesprek te blijven, wordt er toegewerkt naar een vitale polder waarin gezonde natuur en economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Met de aankoop van deze percelen, zijn we in polder Mijnden weer een stap dichterbij het landelijk gebied van de toekomst.”