Groenkeur neemt duurzaam werken op in vernieuwde beoordelingsrichtlijnen

Groenkeur gaat de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening per 1 januari 2023 herzien. In deze vernieuwde versie ligt de nadruk op een verdere invulling van duurzaam ondernemen in de groene sector. Het College van Deskundigen heeft besloten dat deze normen voor alle deelnemers van kracht worden. De normen vormen een basis voor duurzaam ondernemen en zijn gericht op de eigen bedrijfsvoering van de deelnemer. Groenkeur sluit hiermee aan op de ambities van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.

 

Groenkeur organiseert begin oktober een hoorzitting en een aantal klankbordsessies, waarin belanghebbenden hun reactie kunnen geven op de voorgestelde aanpassingen. De input zal door het college worden meegewogen bij het definitief vaststellen van de beoordelingsrichtlijnen.

 

De hoofdlijnen uit de herziening zijn:

  • inhoud geven aan de duurzaamheidsambitie voor de thema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair en mens/personeel;
  • het concreet maken van de duurzaamheidsambitie in een meerjarenplan en monitoring van de voortgang;
  • publicatie op de eigen website van de duurzaamheidsambitie en de voortgang op het meerjarenplan.

 

Op de website van Groenkeur kunnen deelnemers en marktpartijen zich tot en met woensdag 28 september aanmelden voor één van deze bijeenkomsten. De concept-beoordelingsrichtlijnen staan onder downloads op de site (www.groenkeur.nl). In het deelnemersportaal ‘Mijn Groenkeur ‘staan de complete versies inclusief de eisen uit de ISO 9001. In het open gedeelte staan alleen de aanvullende Groenkeur-eisen vermeld. Wie niet in de gelegenheid is bij een van deze hoorzittingen aanwezig te zijn, kan per mail (info@groenkeur.nl) reageren tot uiterlijk 7 oktober aanstaande.

 

Stichting Groenkeur

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in de groene buiten- en binnenruimte. Stichting Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten.