“Groene impact stuurt financieringen Nationaal Groenfonds”

Om het hoogste maatschappelijk rendement te halen richt het Nationaal Groenfonds zich steeds verder op de financiering van projecten op het gebied van duurzame energie, kringlooplandbouw en circulaire economie. De aanleg van natuur- en landschapsprojecten is daarbij geen doel op zich meer, aldus voorzitter Cees Veerman in het voorwoord van het jaarverslag van het Nationaal Groenfonds. De focus ligt op een groene impact in brede zin, die zowel maatschappelijk als financieel het meest duurzame resultaat oplevert. Hiervoor heeft het Groenfonds dit jaar een aantal nieuwe fondsen opgestart.

Morgen leefbaar houden
Om het Nederland van morgen leefbaar te houden, liggen er grote uitdagingen op het gebied van duurzame energie, kringloop landbouw en circulaire economie. Stikstof- en CO2-uitstoot moeten drastisch teruggebracht worden. Dit is ook een grote financiële uitdaging, die vraagt om partijen als het Groenfonds om met de beperkte middelen een duurzaam resultaat te bereiken, ook financieel. Het Groenfonds kijkt daarom voortdurend met welke projecten de grootste groene en maatschappelijke impact behaald wordt per beschikbare euro.

Hoogste maatschappelijk rendement
Veerman: “Wat heeft het voor zin om natuur aan te leggen als het grondwater wordt vervuild of een bedrijf door te intensieve bedrijfsvoering te veel stikstof kan blijven uitstoten? Om de groene leefbaarheid en de biodiversiteit in Nederland te versterken, moeten we investeren in de basis en dat zijn onze ecosystemen: bodem, water en lucht. Wij denken dat met onze investeringen hier het hoogste maatschappelijk rendement te behalen is.” De projecten die het Groenfonds in 2020 gefinancierd heeft, hebben samen uiteindelijk ruim 470.000 ton CO2-uitstoot bespaard.

Samen keuzes maken
Cees Veerman pleit er in zijn voorwoord verder voor dat overheden en het bedrijfsleven samen heldere keuzes moeten maken om de – veelal ontoereikende – middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Het Groenfonds is dit jaar gestart met een aantal nieuwe fondsen. Zoals het Klimaatfonds, met geld van Rabobank en de NWB Bank, voor financiering van projecten uit de Food- & Agri-sector die bijdragen aan de realisatie van het Klimaatakkoord. En het Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties, waarmee burgerinitiatieven de aanloopkosten van hun duurzame energieproject kunnen financieren. Dit fonds heeft het Groenfonds met Energie Samen en diverse provincies opgezet. Elke door het Groenfonds gefinancierde euro leidt gemiddeld tot 6,2 euro aan private cofinanciering.

Investeringsfonds
Binnenkort start bij het Groenfonds ook het Investeringsfonds Duurzame Landbouw als onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw vanuit het ministerie van LNV. Hierin werkt het Groenfonds samen met zowel het ministerie van LNV als met RVO.