Glastuinbouw en Kabinet sluiten Convenant Energietransitie 2022-2030

Het kabinet en sector ondertekenden woensdag 30 november het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. De partijen gaan werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming die noodzakelijk zijn voor een gezonde en renderende glastuinbouw. Namens de overheid tekenden minister Adema van Landbouw, minister Jetten van Klimaat en Energie en staatsecretaris Van Rij van Financiën. Namens de sector deden dat Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland, en Stefanie Miltenburg (Royal FloraHolland) namens Greenports NL.

De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn. Daartoe zijn al stappen gezet, zoals het programma Kas als Energiebron. De sector heeft ook aardwarmtewinning grootgebracht waarmee, naast de warmtebehoefte van de glastuinbouw zelf, vele huishoudens worden verwarmd.

Het convenant bevat de maatregelen en de inzet van de partijen om het beoogde doel te halen. Dat gebeurt door stimulerende maatregelen, zoals subsidies, infrastructuur, de gebiedsgerichte aanpak via de Greenports, het programma Kas als Energiebron voor R&D en demo- en kennisuitwisseling. En door prikkelende maatregelen zoals verdere beprijzing van CO2-emissie door aanpassing van de energiebelasting, het verbeteren van het CO2-sectorsysteem na 2024 met een individuele prikkel en het verplichten van energiebesparende maatregelen, die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Dit convenant is een vervolg op eerdere Meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde.

Minister trots op de sector

Minister Piet Adema: “Ik ben enorm trots op de glastuinbouwsector in Nederland. Ze is wereldwijd toonaangevend in duurzame productie. Maar ik ben me ook bewust van de grote zorgen die bij ondernemers leven over de hoge gasprijzen. Tegelijk staan we gezamenlijk voor een forse klimaatopgave in de glastuinbouw. Daarom is dit convenant zo belangrijk. We gaan energiebesparing en -verduurzaming de komende jaren versnellen, zodat de sector in 2040 klimaatneutraal kan worden én wereldwijd toonaangevend blijft.”

Samenwerking als voorwaarde

Over het waarom van een convenant, zegt Adri Bom-Lemstra: “Overheid en sector geven met het convenant aan dat samenwerking een voorwaarde is voor de ingewikkelde opgave die de energietransitie is. Door samen te werken kunnen kennis, inzet en het innovatief vermogen van de sector worden benut en ondersteund en kan de juiste balans worden bereikt tussen het stimuleren en prikkelen van ondernemers om de CO2-emissie van de sector omlaag te brengen.” Stefanie Miltenburg benadrukt de belangrijke rol van de overheid: “Een stabiel beleid en goede stimulerende maatregelen zijn nodig om ondernemers en regio’s in de transitie te helpen. Hier heeft de overheid wat te bewijzen.”

Werkbezoek minister Adema

Voorafgaand aan de ondertekening bezochten de ondertekenaars de aardwarmteboring in Maasdijk en kregen een rondleiding in de kas van gastheer Piet Beekenkamp. Minister Adema sprak tijdens de lunch met onder meer burgemeester en wethouder van Westland en Steven van Schilfgaarde. Vervolgens is de minister ook met een grote groep kwekers in gesprek gegaan.