Actualisatie afspraken in uitvoerings-programma glastuinbouwgebied Alton

De glastuinbouwbedrijven in Alton – verenigd in Ondernemersvereniging OVAL – hebben samen met provincie Noord-Holland, gemeente Dijk en Waard, HVC, Rabobank Alkmaar e.o. en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord nadere afspraken gemaakt hoe zij het glastuinbouwgebied in Heerhugowaard toekomstbestendig en duurzaam willen maken. In het uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen, de planning, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Energietransitie

Een belangrijk onderwerp in het Uitvoeringsprogramma Alton is de energietransitie. Glastuinbouwbedrijven hebben elektriciteit nodig voor de belichting, warmte om de kassen te verwarmen en CO2 als voedingsstof om de planten te laten groeien. Voor het verduurzamen van de elektriciteitsproductie wordt door HVC onderzocht of windmolens in het gebied inpasbaar zijn. Voor de warmtebehoefte heeft HVC reeds een warmtenet aangelegd en wordt nu de mogelijkheid om een nieuwe duurzame aardwarmtebron te ontwikkelen onderzocht . En voor de CO2-behoefte wordt uitbreiding voor het afvangen van CO2 uit de Bio-energiecentrale in Alkmaar onderzocht. Met deze combinatie van maatregelen kan het gebruik van fossiele brandstoffen in verbrandingsmotoren bij de glastuinbouwbedrijven zelf flink worden teruggebracht. De samenwerkingspartners hebben de ambitie om in 2030 de CO2- uitstoot in Alton met 75% te hebben gereduceerd vergeleken met 2014. Opeenvolgend is de ambitie gefomuleerd om in 2040 in Alton geen CO2 meer uit te stoten. Vervolgafspraken om hiertoe te komen worden in 2030 gemaakt, gebaseerd op de dan beschikbare technologieën.

Alton III

De afspraken uit het Uitvoeringsprogramma voorzien ook in nieuwe ruimte voor glastuinbouwbedrijven. Zo wordt ten zuiden van de Hasselaarsweg Alton III ontwikkeld. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “De provincie Noord-Holland heeft al jaren als beleid om glastuinbouwbedrijven te clusteren in daarvoor geschikte gebieden met duurzame energievoorzieningen. Op deze manier kunnen glastuinbouwbedrijven duurzaam en toekomstbestendig ondernemen. In Alton bieden we daarom ruimte aan dit type bedrijven”. Diverse bedrijven in het Altongebied en in de directe omgeving groeien de komende jaren. Mede daarom is uitbreiding van het glastuinbouwgebied van belang, omdat dit de plek is waar dit duurzaam kan.

Verkeersmaatregelen

De toename van bedrijfsactiviteiten in Alton leidt er toe dat de infrastructuur aangepast moet worden om te voorzien in verkeersveiligheid en voldoende capaciteit voor de hele omgeving. De gemeente Dijk en Waard is deze maand gestart met werkzaamheden aan de Altonstraat, Noordscharwouderpolderweg en Schoutenbosweg. De toplaag van het asfalt wordt vervangen en er wordt bermverharding aangebracht. In het voorjaar van 2024 volgen het verkeersveilig maken van de kruisingen Hasselaarsweg – Pannekeetweg en Hasselaarsweg – Noordscharwouderpolderweg. Op deze manier wordt voorzien in een goed bereikbaar en verkeersveilig Altongebied. Voor de lange termijn onderzoeken gemeente Dijk en Waard en provincie Nooord-Holland of de kruising Schoutenbosweg-N242 kan worden aangepakt.