Gebiedspartners stellen Visie Ulvenhoutse Bos en omgeving vast: natuurherstel centraal

Herstel van de natuur, dat staat centraal voor het Ulvenhoutse Bos. En van daaruit perspectief voor agrariërs en tuinders, de bouw van woningen en bedrijven, een goede bereikbaarheid en mogelijkheden voor recreatie. Dit zijn de grootste opgaven voor het gebied Ulvenhoutse Bos en omgeving. De natuur in het gebied staat onder druk door stikstofneerslag, intensief gebruik en verdroging. De afzonderlijke besturen van de gebiedspartners (gemeenten Breda en Alphen-Chaam, waterschap Brabantse Delta, Brabant Water, ZLTO, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant) stelden hierover onlangs de ‘Visie Ulvenhoutse Bos en omgeving’ vast. De volgende stap is om inwoners, -agrarisch- ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals natuurorganisaties, te betrekken. Daarvoor wordt begin 2023 een proces ingericht. Daarna volgen gesprekken met betrokken partijen over de opgaven en vooral over concrete oplossingen.

De genoemde organisaties werken samen binnen de ‘Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak Ulvenhoutse Bos en omgeving’ en stelden de visie op. Bestuurlijke afstemming vindt plaats binnen het bestuurlijk overleg. Onafhankelijk voorzitter Hein van Stokkom: “Deze visie is een vertrekpunt voor de volgende fase, namelijk het vinden van kansrijke en concrete oplossingen voor de opgaven. We vinden het belangrijk om dat samen te doen met de omgeving (inwoners, organisaties, bedrijven in het gebied). Daarvoor peilen we de eerste maanden van 2023 welke partijen betrokken willen worden en daarna gaan we in gesprek. Denk aan bijeenkomsten, gesprekken en digitale platformen. Dat doen we ook vanuit een aantal deelopgaven en met oog voor andere participatietrajecten in het gebied. Zo organiseerde het waterschap onlangs bijeenkomsten over de inrichting van de Chaamse Beken en staat de herinrichting van het Markdal komende jaren op het programma. Samen zetten we ons in voor een sterk, gezond én aantrekkelijk Ulvenhoutse Bos en omgeving, nu en in de toekomst.”

De visie Ulvenhoutse Bos en meer informatie over de gebiedsgerichte aanpak is te vinden op de website www.ggagroenblauw.nl

—————————————————————————————————————————————————————–

Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) 

Met de gebiedsgerichte Aanpak (GGA) van de groenblauwe opgaven streeft de provincie in Noord-Brabant samen met partners naar het in goede staat brengen en houden van de Brabantse Natura 2000-gebieden. Deze Natura 2000-gebieden kennen vaak een groot aantal vraagstukken, zoals verdroging, uitputting bodem, te veel stikstofneerslag, de landbouw en tuinbouwtransitie en de noodzaak tot energietransitie. In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met partners meerdere vraagstukken integraal, op de Brabantse wijze, tegelijkertijd oppakken.